SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า
ส.ค. 5th, 2016 by sirinun

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับฝืนป่า

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับฝืนป่า

หนังสือเล่มนี้เป็นกรณีศึกษาจากห้าพื้นที่ในโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครอบคลุมหกจังหวัด ตั้งแต่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มีพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่ ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ้มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำปิง และบางส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สรรพสัตว์น้อยใหญ่ ร่วมไปถึงชุมชุนที่อาศัยอยู่ในผืนป่า บริเวณประชิดขอบป่า และบริเวณโดยรอบป่า ซึ่งการดูแลรักษาผืนป่าตะวันตก ไม่เใช่เพียงการให้ความสำคัญกับผืนป่าและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมถึงการทำให้คนอยู่คู่กับป่าและสัตว์ป่าได้ ผู้อ่านจะได้รับรู้การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้นำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทย หมวดหมู่ SD414.T5 ม843 2558

รายการอ้างอิง

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า. (2558). “โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก” มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์.

View (69)

โครงการป่าวังจันทร์ (Wangchan forest project )
พ.ค. 12th, 2016 by sirinun

โครงการป่าวังจันทร์

โครงการป่าวังจันทร์

โครงการป่าวังจันทร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาขุนอินทร์ 351.35 ไร่ ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นป่าต้นแบบที่มีต้นไม้ใหญ่กำลังเจริญเติบโตงอกงามมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ไม้ โดย ปตท. ตั้งปณิธานที่จะสร้างสถานที่นี้ ให้เป็นคลังความรู้ของกระบวนการปลูกป่าต้นน้ำในอำเภอวังจันทร์ อย่างมีศักยภาพ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างรื่นรมย์ หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และรวมกันอนุรักษ์ไว้ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้มีจิตสำนึกรักป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติกันให้มากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน มีแผ่น CD อยู่ที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ชั้น 2  ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ SD409 ค961 2558

รายการอ้างอิง

โกสุม เมฆมงคลชัย และณภัค กรรณสูต, (บรรณาธิการ). (2558). โครงการป่าวังจันทร์ (Wangchan forest project).  กรุงเทพฯ : สถาบันปลูกป่า ปตท.

View (291)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa