SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข

การดำเนินชีวิตเพื่อให้มีสุขภาพดีและมีความสุข ส่วนใหญ่เน้นที่การดำเนินชีวิตประจำวันตามวงจรนาฬิกาชีวิตในแต่ละวัน เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปกติ ตั้งแต่ตื่นนอน ออกกำลังกาย ขับถ่าย กินอาหาร ทำงานผักผ่อน หลับนอน ทุกอย่างต้องทำให้เป็นเวลาแน่นอน เพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ตามเวลาอย่างอัตโนมัติเป็นผลดีต่อสุขภาพ หนังสือเล่มนี้แนะนำวิธีการดูแลร่างกายและจิตใจให้เปี่ยมสมรรถภาพ และมีความสุขในทุกๆ วัน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการดูแลสุขภาพนำมาประยุกต์ใช้ตามความชอบโดยเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศที่รักสุขภาพ หมวดหมู่WB327 ค113น 2555

รายการอ้างอิง

คงคา หิมาลัย. (2555). นาฬิกาชีวิต เพื่อสุขภาพดีและมีความสุข. กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร.

View (43)

การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ
มี.ค. 13th, 2016 by rungtiwa

การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ

Aerobic Dance for Health

บทคัดย้อ:

การเต้นแอโรบิก (aerobic dance) เพื่อสุขภาพเป็นการออกกำลังกายอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยพัฒนด้านความแข็งแรง ความอดทน ความมีพลัง นอกจากนี้ยังเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ ข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน ประกอบกับช่วยพัฒนาทางด้าน จิตใจ อารมณ์ และสังคม ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี ปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกภาพที่ดี จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของการเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ คือ ก่อให้เกิดความสนุกสนานควบคู่ไปกับเสียงเพลง โดยมีจังหวะดนตรีเป็นเครื่องกำหนดการเคลื่อนไหวร่างกาย ถ้าจะให้ได้ผลด้านสุขภาพและสมรรถภาพจะต้องมีการจัดโปรแกรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก ทำให้การเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมบริหารร่างกายที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐบาบได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่เรียกว่า การเต้นแอโรบิก (aerobic dance)

อังคะนา ศรีตะลา. (2547). การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ. วารสาร มฉก.วิชาการ 7 (14), 88-101.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (65)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa