SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Co-working Space ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.
ธ.ค. 12th, 2020 by supaporn

บทบาทของห้องสมุดมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสำคัญ รวมทั้งการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่ทำให้ไลฟ์สไตล์การอ่านหนังสือ และการใช้ห้องสมุดเปลี่ยนไป

การใช้หนังสือในห้องสมุดลดลง เนื่องจากมีรูปแบบที่เป็นดิจิทัลเข้ามาแทนที่ ทำให้เข้าถึงได้ทางออนไลน์ บทบาทในการเน้นการยืมหนังสือเล่มจึงลดน้อยลง ลักษณะทางกายภาพเริ่มไม่ตอบสนองกับการใช้บริการในปัจจุบัน  ห้องสมุดต้องปรับบทบาทเพื่อเสริมการเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นแหล่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ห้องสมุดที่อยู่ในยุคที่เกิดมาพร้อมกับสื่อดิจิทัล

ห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์จากการใช้พื้นที่ (Space Utilization) เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ในการเรียนรู้ร่วมกัน การทำงานกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าร่วมกัน  เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)  ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การทำงานเป็นทีม (Collaboration ) รวมทั้งการสื่อสาร (Communication) และจากคำกล่าวของ จอห์น ซีลีย์ บราวน์, 2000 อ้างถึงใน วัฒนชัย วินิจจะกูล, 2560 น.61 ที่ว่า  “การเรียนรู้ทุกประการเริ่มต้นที่การสนทนา”  ทำให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับพื้นที่เพื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

Read the rest of this entry »

View (265)

คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ก.พ. 4th, 2016 by dussa

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งยุคสมัยเปลี่ยนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และการก้าวสู่ยุคสมัยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นรูปการณ์หลักก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อโลกใบนี้ทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่การดำรงอยู่ของห้องสมุดทั้ง ๆ ที่เป็นคลังความรู้ของมนุษยชาติมายาวนานก็ยังไม่อาจต้านความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากกระจายตัวของข้อมูลความรู้ และพฤติกรรมของผู้คนในการเข้าถึงหรือสแสวงหาข้อมูลความรู้ ห้องสมุดเราจึงต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง มิฉะนั้นเราอาจล้าหลังไม่ทันกับโลกในทศวรรษที่ 21 ดังนั้น หนังสือ “คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  เล่มนี้จึงนำเสนอเนื้อหาในหลายมิติ เช่น

  • อนาคตห้องสมุด : องค์ความรู้  ประกอบด้วย ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านห้องสมุด จากองค์กรเน้นคลังหนังสือ และข้อมูลไปสู่องคกรที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฯลฯ
  • กระบวนทัศน์ใหม่ : ปรากฎการณ์  ตามไปดู 4 จังหวัดขับเคลื่อนการอ่าน องค์ความณุ้จากระบวนการทำงานเชิงพื้นที่ ฯลฯ
  • ห้องสมุดอนาคต : กรณีศึกษา , ห้องสมุดแนวใหม่ก้าวข้ามแหล่งให้บริการยืมคืนหนังสือ ฯลฯนับว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจในการแสวงหาความรู้เพื่อต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง สามารถอ่านตัวเล่มได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ นะคะ เลขหมู่ Z665 ค431 2558

2046

รายการอ้างอิง
คิดทันโลก : ท้าทายกระบวนทัศน์ว่าด้วยอนาคตห้องสมุดและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. (2558). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานอุทยานการเรียนรู้.

 

View (34)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa