SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

หนังสือ “สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)” จัดเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในหลายรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นหลักสุขศาสตร์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังใช้ประกอบการเรียนและการสอนการจับบังคับควบคุมปศุสัตว์และการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำหรับนิสิตสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไป หมวดหมู่ SF757 จ214ส 2559

รายการอ้างอิง

จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์. (2559). สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (139)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa