SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มหัวใจ
มิ.ย. 16th, 2019 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสถานที่ให้นักศึกษา อาจารย์ ใช้เป็นสถานที่เพื่อระดมสมองในการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การทำวิจัย หรือปรึกษาหารือ มีห้องสัมมนากลุ่ม โต๊ะวิจัยเดี่ยว ห้องสัมมนาเดี่ยวที่ผู้ใช้บริการสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่การให้บริการ  ได้จัดทำ Learning Space (ซึ่งปรับปรุงจากห้อง Lab C)  ผู้ใช้บริการสามารถนำอาหาร น้ำ ขนม เข้ามารับประทานในห้องได้แต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด โดยเก็บขยะออกไปทิ้งตามจุดที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดเตรียมไว้ให้

ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ Learning Space ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการชื่นชอบ สนใจเข้าใช้จำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงจัดกิจกรรมเติมเต็มหัวใจขึ้น  (ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน) โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ  เขียนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ลงในกระดาษ post it บอกถึงความต้องการที่ให้ทางศูนย์บรรณสารฯ จัดเพิ่มเติม แล้วนำมาติดที่กระจกหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยตั้งชื่อมุมจัดแสดงความคิดเห็นว่า  “คุณอยากบอก เราอยากรู้” ตกแต่ง Post it เป็นรูปหัวใจ เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกัน ทุกข้อที่เสนอแนะ ทางศูนย์บรรณสารฯ จะนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้ดีขึ้น นักศึกษายินดีร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกิจกรรมดังภาพ

ดีใจที่ได้เขียน post it

Read the rest of this entry »

View (49)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa