SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Knowledge Sharing เรื่อง การแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มิ.ย. 11th, 2016 by supaporn

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing ให้กับหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ และนักวิชาการจดหมายเหตุ ในการแนะนำหน่วยงานหรือองค์กร ควรมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านผู้ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำ การนำชม และข้อมูลที่จะนำเสนอ

ผู้ที่ทำหน้าที่ในการแนะนำ ควรมีการเตรียมพร้อมในเรื่อง

  1. การแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพ และเป็นการให้เกียรติกับผู้ที่มาเยี่ยมชม
  2. การฝึกบุคลิกภาพในการเป็นผู้นำชม ทั้งในเรื่องท่าทาง กิริยา และการพูด
  3. การพูด ควรพูดแนะนำด้วยความฉะฉาน คล่องแคล่ว แม่นเรื่องข้อมูลและตัวเลข
  4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผู้นำชมควรจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะในการทำหน้าที่นำชม อาจจะมีปัญหาฉุกเฉินบางประการ ต้องมีการตัดสินใจในการดำเนินการบางอย่างได้ทันที และในบางกรณีที่อาจจะหาคำตอบให้ผู้ถาม ไม่ได้ในทันที อาจจะหาวิธีการใช้คำพูดที่เหมาะสมในการตอบ
  5. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุ ถ้ามีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนวัสดุ จะทำให้สามารถดำเนินการนำเสนอหรือแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. การแนะนำหน่วยงาน สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆ กรณีที่ผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก โดยสามารถต้อนรับและฉายสไลด์แนะนำหน่วยงานในภาพรวมในห้องประชุมที่สามารถจุผู้ที่มาเยี่ยมชมได้อย่างพอเหมาะ จากนั้น จัดแบ่งกลุ่ม ไปตามจุดต่างๆ โดยมีการจัดลำดับการนำชม

Read the rest of this entry »

View (77)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa