SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเอง ด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

แบไต๋ไบโอก๊าซ

แบไต๋ไบโอก๊าซ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม กระบวนการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มูลเหตุของความล้มเหลว รวมถึงปัจจัยที่นำสู่ความสำเร็จ ที่ชาวบ้านสามารถแปลงวัสดุการเกษตรเศษอาหาร หรือเราเหมาเรียกรวมว่า “ขยะ” ให้เป็น “ไบโอก๊าซ” เพื่อใช้เป็นพลังงานหุงต้มในครัวเรือนได้ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอก๊าซของชุมชนในจังหวัดกระบี่ หมวดหมู่ TP359.B48 จ234บ 2558

รายการอ้างอิง

จิตติ มงคลชัยอรัญญา. (2558). แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View (30)

สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ก.พ. 4th, 2016 by yuphin

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันในสถานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต บางคนอาจใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน คุณภาพชีวิตของคนในสำนักงานจะดีหรือไหมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นสำคัญ ภายในอาคาร สำนักงานถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานๆๆ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนในสำนักงานได้ “โรคสำนักงาน”  หรือ Sick buildings syndrome ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งสาร  VOCs (Volatile Organic Compounds)  และมลพิษอื่นๆ ที่มาจาก สี เสียง กลิ่น อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน ระบบปรับอากาศ และของเสียภายในสำนักงาน  อีกทั้ง Read the rest of this entry »

View (154)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa