SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ส.ค. 20th, 2016 by supaporn

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

การไฟฟ้านครหลวงและมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมให้การต้อนรับ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

ระหว่างการฟังบรรยายกิจกรรมต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (37)

การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม จนเป็นอาคารประหยัดพลังงานชนะเลิศ
มิ.ย. 3rd, 2016 by supaporn

MEA Energy Saving Building 2015

MEA Energy Saving Building 2015

จากหนังสือ MEA Energy Saving Building 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ป่ี 3 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้แนะนำอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  โดยมีการบันทึกถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปี 2015 ประเภทมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

Read the rest of this entry »

View (172)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa