SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สัปดาห์คัดเลือกหนังสือ
พ.ย. 7th, 2019 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ โดยประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปร้านหนังสือ  ได้ช่วยพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดได้ตรงกับหลักสูตรที่สอน หรือความต้องการในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้   โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย.62 และวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ

1. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
2. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
3. เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก ในการนำหนังสือมาให้พิจารณาคัดเลือกโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านหนังสือ Read the rest of this entry »

View (61)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa