SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Next Station สถานีความรู้
มิ.ย. 27th, 2019 by kityaphat

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ตระหนักถึงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการสอนการใช้ห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง รู้จักการค้นหาหนังสือ รู้จักแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่ห้องสมุดมีให้บริการ รู้จักการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการเรียน การศึกษาของนักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรม “สถานีความรู้” ขึ้นประกอบด้วย 10 สถานี ตั้งแต่ชั้น 1-ชั้น 6 แต่ละสถานี ประกอบด้วยข้อมูล ความรู้ หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด พร้อมมีคำถาม เพื่อให้นักศึกษาทดสอบตนเองว่ามีความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละสถานีหรือไม่ และสามารถนำกระดาษคำตอบมาส่งที่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจคำตอบและรับของที่ระลึกถ้าตอบได้ถูกทุกข้อ

กติกาการร่วมสนุก

  1. หยิบแผ่นกระดาษสถานีความรู้ เที่ยว ทัวร์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 1 คน : 1 ใบ เดินแต่ละสถานีความรู้ เพื่ออ่านข้อมูลตามหาคำตอบแต่ละข้อ
  2. เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกต้องที่สุดลงในกระดาษคำตอบและประทับตราแต่ละสถานี
  3. เมื่อทำครบทุกข้อแล้ว ให้นำแผ่นสถานีความรู้มาส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 เพื่อตรวจคำตอบ ตอบถูกทุกข้อรับของที่ระลึก จำนวน 1 ชิ้น

Read the rest of this entry »

View (92)

Kahoot!it
มี.ค. 23rd, 2018 by kamolchanok

kahootbb1

Kahoot เป็นเครื่องมือสร้างคำถามออนไลน์แบบฟรี สามารถใช้งานได้ผ่าน Smartphone หรือ Notebook, Desktop,  Tablet ที่เชื่อมต่อกับ Internet  ผู้ถามกับผู้ตอบต้องอยู่ในที่เดียวกัน เมื่อเข้าสู่ชุดคำถามใน  Kahoot  จะมีการแสดงจำนวนผู้เข้าร่วมเล่น  ผลการตอบคำถามในแต่ละครั้ง จะแสดงลำดับของผู้เข้าร่วมตอบคำถาม แบบทันที หลังตอบคำถามเสร็จ สามารถนำ Kahoot มาใช้ในชั้นเรียนหรือบรรณารักษ์ สามารถใช้เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ หรือกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดที่ต้องการให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการตอบคำถามได้

Read the rest of this entry »

View (412)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa