SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเอง ด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

แบไต๋ไบโอก๊าซ

แบไต๋ไบโอก๊าซ

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเป็นทั้งวิทยาศาสตร์ สังคม กระบวนการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มูลเหตุของความล้มเหลว รวมถึงปัจจัยที่นำสู่ความสำเร็จ ที่ชาวบ้านสามารถแปลงวัสดุการเกษตรเศษอาหาร หรือเราเหมาเรียกรวมว่า “ขยะ” ให้เป็น “ไบโอก๊าซ” เพื่อใช้เป็นพลังงานหุงต้มในครัวเรือนได้ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอก๊าซของชุมชนในจังหวัดกระบี่ หมวดหมู่ TP359.B48 จ234บ 2558

รายการอ้างอิง

จิตติ มงคลชัยอรัญญา. (2558). แบไต๋ ไบโอก๊าซ : บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา : การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่. กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

View (30)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa