SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง
ก.พ. 15th, 2016 by sirinun

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง

การสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชนนับเป็นการสื่อสารสาธารณะในวงกว้าง ระบบการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีในกรณีที่เกิดความเสี่ยงที่มีผลต่อการนำเสนอหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยได้เป็นอย่างดี หมวดหมู่ WA950 ค695 2557

รายการอ้างอิง

คู่มือปฏิบัติงานเฝ้าระวังและตอบโต้สื่อสารความเสี่ยง.(2557) นนทบุรี : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย.

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa