SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตรวจเข้มเพื่อประเมินสำนักงานสีเขียว อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ย. 3rd, 2016 by supaporn

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดาน

ป้ายยินดีต้อนรับด้วยกระดานและชอร์ค

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 อาคารบรรณสาร โดยชาวบรรณสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) (รอบดีเยี่ยม) และนำเสนอกิจกรรมของอาคารบรรณสารในแต่ละเกณฑ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ รับฟังการนำเสนอ และรับฟังผลการตรวจและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ จากนั้น ได้นำคณะกรรมการฯ ชมมหาวิทยาลัยโดยรอบ และรับประทานอาหารร่วมกัน “พวกเรา บรรณสาร ร่วมมือ ร่วมใจ ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และพวกเราจะดำเนินการต่อไป เพื่อความยั่งยืน Read the rest of this entry »

View (24)

อาคารบรรณสาร โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว
ก.ค. 1st, 2016 by supaporn

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มอบหมายศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการเป็นผู้ดำเนินการหลักของอาคารบรรณสาร เข้าร่วมประกวดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 7 หมวด ได้แก่

1. การบริหารจัดการองค์การ (Organization Management)
2. การดำเนินงาน Green Office
3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource)
4. การจัดการของเสีย (Waste and Waste Water Management)
5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor & Outdoor Environmental)
6. การจัดซื้อจัดจ้าง (Green Procurement)
7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินรอบแรก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน 4 ท่าน ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (17)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa