SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมิน และ การประยุกต์ใช้ (Resilience : concept, assessment, and application)
พ.ค. 31st, 2016 by sirinun

ความแข็งแกร่งในร่างกาย แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้

ความแข็งแกร่งในร่างกาย แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้

ความแข็งแกร่งในชีวิตเป็นความสามารถ หรือศักยภาพของบุคคลในการยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสถานการณ์อันเลวร้ายในชีวิต หรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต พร้อมทั้งสามารถที่จะฟื้นตัวและนำพาชีวิตของตนให้ผ่านพ้นจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์นั้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เติบโตขึ้น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจการดำเนินชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งและอยู่ในสังคมสมัยนี้ได้อย่างปกติและมีความสุข หมวดหมู่ WY160 ค181 2558

รายการอ้างอิง

พัชรินทร์ นินทจันทร์. (บรรณาธิการ). (2558). ความแข็งแกร่งในชีวิต : แนวคิด การประเมิน และการประยุกต์ใช้  (Resilience : concept, assessment, and application). กรุงเทพฯ :โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

View (120)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa