SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การรวบรวมสารสนเทศด้านคุณธรรม
พ.ค. 22nd, 2021 by sirinun

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นด้านคุณธรรม 6  ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ และ กตัญญู  มีการส่งเสริมให้นักศึกษา  และเจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมทั้ง 6 ประการในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยอีกแนวทางหนึ่ง

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า การวิจัย  จึงได้รวบรวมสารสนเทศด้านคุณธรรม เพื่อใช้เป็นแหล่ง
สารสนเทศทางด้านคุณธรรม  เน้นในด้านความซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. วางแผนค้นหาข้อมูลด้านคุณธรรมประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ประหยัด รับใช้สังคม

2. ค้นหาจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบห้องสมุด ฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้ง สารสนเทศที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

3.  รวบรวมข้อมูลที่สืบค้นได้ ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ บทความ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

4.  เขียนข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นการลงรายการทางบรรณานุกรมแบบ APA

5.  นำสารสนเทศด้านคุณธรรมเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/virtue

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศแต่ละด้านไว้ด้วย

View (165)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa