SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม
พ.ค. 12th, 2016 by sirinun

นิเศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม

นิเศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม

นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติ ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่หลักการของความยั่งยืน การประเมินสถานะทางสุขภาพหรือสุขภาวะของระบบนิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็น “แหล่งรวมองค์ความรู้ที่ปรากฏขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกซึ่งมีลักษณะเฉพาะตนที่ลึกซึ้ง” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศักยภาพของศาสตร์ทางนิเวศวิทยาในการนำไปประยุกต์ใช้ในโลกที่เป็นจริง เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนบรรลุตามเป้าหมายในเร็ววัน หมวดหมู่ QH541 จ535น 2558

รายการอ้างอิง

จิรากรณ์ คชเสนี และ นันทนา คชเสนี. (2558). นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

View (29)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa