SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ศึกษาดูงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ และภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาตร์ จฬ.
ม.ค. 26th, 2016 by supaporn

เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีภารกิจในด้านการบริหารจัดการ และดำเนินการงานหอจดหมายเหตุ โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย อธิการบดีในสมัยนั้น เห็นความสำคัญของการมีหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มโครงการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 และทำพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 และดำเนินการรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย จัดเก็บรักษา และให้บริการอย่างต่อเนื่อง และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หอจดหมายเหตุ มฉก. จึงมีแผนการในการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล และเพื่อให้สามารถจัดเก็บและเข้าถึงได้มากขึ้นและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้เริ่มศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานและระบบต่างๆ เพื่อจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย และมีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานสากล โดยการศึกษาดูงานการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นยอมรับ และมีความเชี่ยวชาญ เพื่อจะได้รับความรู้ ประสบกรณ์ และบทเรียนในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เพื่อขอศึกษาดูงานในเรื่องการใช้มาตรฐานการลงรายการเอกสารจดหมายเหตุ ISAD (G) รวมทั้งประสบการณ์การใช้โปรแกรม ICA-Atom ในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุ และ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม Omeka ในการจัดการฐานข้อมูลคลังภาพ อักษรศาสตรบรมราชกุมารี คลังดิจิทัล Read the rest of this entry »

View (421)

มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร
ม.ค. 26th, 2016 by supaporn

มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร

มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร

หนังสือ เรื่อง “มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร” จัดทำโดย ชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระฉายาลักษณ์ตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และบทความ “มหาภารตะในฐานะวรรณคดีสำคัญของโลก” พิมพ์ลงในหนังสือนี้

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ มาจากบทความจากการประชุมวิชาการเรื่อง “มหากาพย์มหาภารตะ : ความสัมพันธ์ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย” ซึ่งชมรมบาลี-สันสกฤตได้จัดขึ้น ครั้งที่ 1 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2533 และครั้งที่ 2 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2543 รวมทั้งบทความที่เกี่ยวกับมหาภารตะของคณาจารย์สาขาบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดพิมพ์อยู่ในหนังสือต่างๆ รวมบทความในหนังสือนี้ 20 บทความ โดยแบ่งเป็น 6 ตอน คือ

  • ตอนที่ 1 ปาฐกถานำ มหาภารตะในฐานะวรรณคดีสำคัญของโลก โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายถึงโครงสร้างเนื้อหาของมหากาพย์ภารตะ และความสัมพันธ์ที่มีต่อวัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่ทำให้วรรณคดีที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องนี้เป็นวรรณคดีสำคัญของโลก
  • ตอนที่ 2 มหาภารตะในอินเดีย
  • ตอนที่ 3 ธรรมะในมหาภารตะ
  • ตอนที่ 4 ความงามทางวรรณคดีของมหาภารตะ
  • ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์ของมหาภารตะที่มีต่อวรรณคดีไทย
  • ตอนที่ 6 ความสัมพันธ์ของมหาภารตะที่มีต่อวัฒนธรรมไทย

รายการอ้างอิง

แม่ชีสุภาพรรณ ณ บางช้าง (บก). (2558). มหาภารัตคดี เฉลิมขัตติยานีสิรินธร. กรุงเทพฯ : ชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (62)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa