SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย
ก.ค. 4th, 2020 by buaatchara

หนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย คือ หนังสือรวบรวมรายนามผู้ก่อตั้งและสมาชิกของสมาคมจีน   หนังสือที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ รายงานประจำปีของสมาคม หนังสือตระกูลแซ่ชาวจีนโพ้นทะเล ฯลฯ เนื้อหามักประกอบด้วยรายชื่อสมาชิก  ตำแหน่ง  สำนักงาน  สถานที่ติดต่อของสมาชิก บางเล่มมีกล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นและกิจกรรมของสมาคม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย อยู่จำนวนพอสมควร มีการจัดเก็บเพื่อให้บริการค้นคว้า ความเป็นมาของแต่ละสมาคม คณะกรรมการแต่ละชุด และผลงานของสมาคมแต่ละแห่ง การลงรายการทางบรรณานุกรม ของหนังสือประเภทนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้กำหนดแนวทางไว้โดยให้บริการอ่านในห้องสมุดภาษาจีนเท่านั้น มิให้ยืมออก และมีการกำหนดหมวดหมู่ขึ้นใช้เอง ถ้าต้องการใช้สามารถสืบค้นในระบบห้องสมุด หรือมาที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และติดต่อขอยืมอ่านได้

การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีขั้นตอนดังนี้ Read the rest of this entry »

View (81)

ตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย
เม.ย. 23rd, 2016 by rungtiwa

ตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย

Chinese Female Characters in Thai Novels

Yang Weiying (กานดา). (2553). ตัวละครหญิงชาวจีนในนวนิยายไทย. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 5 (10), 14-28.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (20)

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : อิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี
มี.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : อิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเรื่อง “หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : อิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเหตุการณ์ในอดีตจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือโบราณวัตถุ คือ อิฐดินเผาที่ค้นพบ ณ วัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดตาก โดยสันนิษฐานว่า อิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี อาจเป็นหลักฐานโบราณวัตถุสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งวัตถุชิ้นนี้ได้มาจากสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่อาจจะมีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมาก่อน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอิฐดินเผา คือ เหตุการณ์ในสมัยพระเจ้าอยู่ท้ายสระ ตามหลักฐานที่ปรากฏจารึกบนอิฐดินเผาว่า “รัชสมัยจักรพรรดิคังซี ปีที่ ๕๔” และ บทบาทของชาวจีนในเมืองตากสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจารึกไว้ว่า “คนแซ่เจิงเป็นผู้สร้างถวาย” น่าจะมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม ทำให้สามารถตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่ในเมืองตากได้อย่างราบรื่น

สำหรับแนวทางการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในแนวกว้าง เพื่อเป็นพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ให้ นักวิชาการหรือนักวิจัยที่สนใจนำไปศึกษาค้นคว้ารายละเอียดระดับลึกยิ่งขึ้น โดยพบว่า หลักฐานโบราณวัตถุอิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี และหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่ค้นพบ ยังไม่สามารถให้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ได้อย่างแท้จริง ในเรื่องความเป็นมาของวัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือแม้แต่ที่มาของอิฐดินเผาว่าเป็นชิ้นส่วนใดของสิ่งก่อสร้างภายในวัดร้างแห่งนี้ แต่หลักฐานที่พบทำให้เชื่อได้ว่า มีชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองตากตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีบทบาททางสังคมอย่างชัดเจนในฐานะผู้อุทิศกุศลในการสร้างหรือปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแก่วัด ด้วยจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ประเด็นเส้นทางการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตากของชาวจีนในเมืองตาก อาจจะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางเดินทัพของทหาร หรือเส้นทางที่พ่อค้าเกวียนเดินทางค้าขายระหว่างเมืองอยุธยากับเมืองตากที่เรียกว่า ตาก-ระแหงหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องทำการศึกษาค้นคว้าต่อไป

รายการอ้างอิง

 

พลวัฒ ประพัฒน์ทอง และสุวนัน ขวัญทอง. (2546). หลักฐานทางประวัติศาสตร์ : อิฐดินเผาสมัยพระเจ้าคังซี. วารสาร มฉก.วิชาการ 7 (13), 83-89.

View (17)

ริมถนนคนจีน
ก.พ. 5th, 2016 by sirinun

image

ริมถนนคนจีน

ริมถนนคนจีนเสมือนรวมเรื่องเล่า “จีนศึกษา” ผ่านสายตาหมวยไทยที่มีโอกาสไปร่ำเรียนภาษาจีนเพื่อการสนทนาในมหาวิทยาลัยถงจี้ มหานครเซี่ยงไฮ้ เพียงเพราะอยากอ่านเขียนภาษาจีนให้คล่อง  จะได้อ่านหนังสือจีนที่ไม่มีใครสนใจแปล  แต่แล้วเมื่อได้ไปสัมผัสใกล้ชิดชาวจีนในแดนมังกร การได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินจีนนับห้าหกปีทำให้ผู้เขียนชื่นชอบวิถีวัฒนธรรมและความคิด จนกระทั่งปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบได้ก็คือ การเปิดหู เปิดตา และเปิดใจ ยอมรับสิ่งที่จีนเป็นมากกว่าจะไปปรับเปลี่ยนจีนให้เป็นอย่างที่ใจคิด สนใจเรื่องนี้หาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/หมวดหมู่ DS721ด429ร 2552

รายการอ้างอิง

ดาริณี (ศุทธสกุล) หาน. (2552). ริมถนนคนจีน. กรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์.

View (33)

เปิดตำนานเทศกาลจีน
ก.พ. 4th, 2016 by sirinun

เปิดตำนานเทศกาลจีน

เปิดตำนานเทศกาลจีน

สนุกกับสาระเรื่องเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลตรุษจีน เทศกาลวันวาเลนไทน์ของจีน เทศกาลไหว้พระจันทร์ ฯลฯ เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบต่อกันมาให้ความสำคัญกับประวัติของชนชาวจีนที่มีมาหลายพันปี จวบจนมาถึงปัจจุบัน จนเป็นธรรมเนียมและความเป็นมาของชาติที่เป็นเจ้าของเทศกาล และวิวัฒนาการที่มีมาแต่ในอดีต และความเชื่อต่างๆ ที่มีผลต่อการกำเนิดเทศกาล ให้ผู้อ่านได้เปิดโลกทัศน์ พร้อมมีภาพประกอบที่สวยงาม สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด http://www.lib.hcu.ac.th/ หมวดหมู่ DS721 จ889ป 2555

รายการอ้างอิง

โจวเซี่ยวเทียน. (2555). เปิดตำนานเทศกาลจีน [Chinese festivals]. กรุงเทพฯ : มติชน.

View (54)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa