SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก
พ.ค. 4th, 2016 by sirinun

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับความสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษยโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตที่ทำให้ความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติ และผลงานของนักวิทยาศาสตร์จาก 99 ท่านไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและเรียนรู้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ Q141 อ576ก 2558

รายการอ้างอิง

อิศริยา นวลจรรยา. (บรรณาธิการ).  99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (40)

50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก
พ.ค. 3rd, 2016 by sirinun

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้สร้างคุณูปการแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้้ทำประโยชน์ได้ให้แก่มวลมนุษย์โลก เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย  หมวดหมู่ Q141 ป494ห 2558

รายการอ้างอิง

ปวิชญ์ อริยศิลป์. (บรรณาธิการ).  (2558).  50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก. กรุงเทพฯ : มายิก.

View (12)

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย
ม.ค. 5th, 2016 by supaporn

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

ชีวิตพอเพียง หมอเกษม วัฒนชัย

เป็นหนังสือที่อ่านแล้ว ต้องบอกต่อๆ ว่า เป็นหนังสือที่ควรอ่าน เป็นหนังสือชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี หรืออาจจะคุ้นเคยเรียกนามท่านว่า อาจารย์หมอเกษม หนังสือประเภทชีวประวัติ มักจะเป็นหนังสือที่จะให้มุมมอง แง่คิดของบุคคล ๆ นั้น ของอาจารย์หมอเกษม มีเรื่องราวที่ชวนให้ติดตามอ่านตั้งแต่หน้าปกใน เลยทีเดียว ที่ได้นำแนวคิด 3 ประการของอาจารย์หมอเกษม มาไว้

” 1. หาความสุขใกล้ตัว จากความอบอุ่นของครอบครัวและญาติมิตร จากความเอื้ออาทรของเพื่อนบ้านและชุมชน จากความงามที่ยั่งยืนของธรรมชาติ

2. ลดความอยากในวัตถุลงให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพื่อจิตใจจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง

3. ลดอัตตาลงให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อที่จะได้เรียนรู้จากผู้อื่นให้ได้มากที่สุด” Read the rest of this entry »

View (126)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa