SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กาลานุกรมดาราศาสตร์
พ.ค. 13th, 2016 by sirinun

กาลานุกรมดาราศาสตร์

กาลานุกรมดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่ง มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ในดินแดนอียิปต์ ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในทุกภูมิภาคของโลก แต่ในทุกที่มีการจดบันทึกดาราศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหล่านั้นเสมอ “กาลานุกรมดาราศาสตร์” หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ โดยลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกในเล่มยังสามารถเป็นแหล่งความรู้อ้างอิงสำหรับผู้อ่านได้ความรู้ดาราศาสตร์มีดัชนีค้นคำภายในเล่ม  หมวดหมู่ QB15 ก534 2558

รายการอ้างอิง

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ. (2558). กาลานุกรมดาราศาสตร์.  เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).

View (10)

กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก.พ. 3rd, 2016 by sirinun

กำเนิดวิทยาศาสตร์

กำเนิดวิทยาศาสตร์

กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือชุดหนังสือจำนวน 10 เล่มที่บอกเล่าเรื่องราวล้ำสมัยสำคัญ ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา แพทยศาสตร์ วิศวกรร การสำรวจอวกาศ และเทคโนโลยี นับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ในแต่ละเล่มจะกล่าวถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แต่ละช่วงและเน้นถึงความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี ให้รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์หลายพันรายการและชื่อผู้ค้นพบหรือผู้ประดิษฐ์อีกด้วย มีภาพประกอบสีสวยงาม หาอ่านที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ  หมวดQ125 ค173ก 2557

รายการอ้างอิง

คลาร์ก, จอห์น โอ. อี. (2557). กาลานุกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

View (32)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa