SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ
มี.ค. 5th, 2017 by rungtiwa

การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ

The Survey of Medicine, Food Supplement and Herbal Products Used Problems Among Elderly A Case Study at the Community of Tumbon Srisa Chorakhe Noi, Samut Prakan Province

ปิยะวัน วงษบุญหนัก ปวีณา วองตระกูล หรรษา มหามงคล และวรัญญา เนียมขำ . (2559). การสำรวจปญหาและพฤติกรรมการใชยาผลิตภัณฑเสริมอาหารและสมุนไพรของผูสูงอายุ กรณีศึกษาชุมชนศีรษะจรเขนอย จังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร มฉก.วิชาการ 20 (39), 97-108.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

View (29)

ทัศนคติ (Attitude)
มี.ค. 4th, 2016 by sirinun

ทัศนคติ ATTITUDE

ทัศนคติ ATTITUDE

ชีวิตของคนเรามีทั้งสุขและทุกข์เป็นธรรมดา เหตุผล ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอไป สำหรับคนๆ หนึ่ง แต่อารมณ์ก็ไม่อาจกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องได้หากขาดเหตุผล หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านเอาชนะใจตนเองได้ โดยความคิดในเชิงบวกและทัศนคติที่ดีต่อสิ่งรอบข้าง และสภาพแวดล้อม  หมวดหมู่    BF327 ธ231ท 2555

รายการอ้างอิง

ธนา วีกิจนุเคราะห์. (2555). ทัศนคติ (Attitude). พิมพ์ครั้งที่ 5. ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ : Dดี.

View (36)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa