SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
ม.ค. 15th, 2018 by ratchanee

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดให้มีการอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 1.3 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและการทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพบปะสังสรรค์

3. เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

ผลที่คาดว่าได้รับ

1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

3. มีการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

วิทยากร ได้เริ่มต้นให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีม  ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งหลักๆ อันได้แก่

 1. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) คือ การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ อะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
 2. Innovation (นวัตกรรม) จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้
 1. Selecting (การเลือกสรร) เป็นการตัดสินใจเลือก เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้การเลือกสรรจำเป็นต้องมีความาสอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กร
 2. Quality (คุณภาพ) หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยบริการนั้นสามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยคำนึงถึงการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม เช่น เราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
 3. Speed (ความรวดเร็ว)  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง การมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะนำเสนอ หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหารต้องรวดเร็วและฉับไว ทันต่อโลกในยุค 4.0

Read the rest of this entry »

View (52)

รัฐบาล ตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
ต.ค. 7th, 2016 by supaporn

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ กำหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/225/8.PDF

View (10)

การทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยถุงพลาสติก
มี.ค. 11th, 2016 by namfon

ดอกไม้รักษ์โลกด้วยถุงพลาสติก คือ 1 ใน 6 นวัตกรรม ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมงานประจำ เพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I : Routine Innovation for Saving Energy) ประจำปี 2558 รอบแรก วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประกวดโครงการประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการ (Thailand Energy Awards 2015)

ประกวดนวัตกรรม

จัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I)

Read the rest of this entry »

View (8594)

อยากจะเป็น แมคกายเวอร์
ก.พ. 12th, 2016 by supaporn

แมคกายเวอร์เป็นสายลับในภาพยนตร์ฉายทางโทรทัศน์ เรื่อง ยอดคนสมองเพชร เมื่อหลายสิบปีก่อน มีทักษะพิเศษในการนำสิ่งรอบตัวมาประดิษฐ์คิคค้นเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยมีอุปกรณ์ประจำตัวคือ มีดพับสวิสสารพัดประโยชน์

อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล ได้แนะนำเว็บไซต์สำหรับคนที่อยากเก่งแบบแมคกายเวอร์ เช่น www.instructables.com และ www.lifehacker.com พร้อมทั้งแนะนำ TRIZ อ่านดูค่ะ เผื่อจะได้แรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/378989

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. แมคกายเวอร์ยุคอินเทอร์เน็ต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.dailynews.co.th/it/378989

View (83)

New Developments and Innovations in Academic Libraries
ม.ค. 31st, 2016 by supaporn

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) จัดการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการบริการในห้องสมุด โดย Mr. John Hickok บรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตฟูลเลอร์ตัน (CAL State Fullerton)และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมห้องสมดแห่งชาติอเมริกัน (ALA International Relations Round Table) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลยรังสิต

ในการบรรยายดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ

หัวข้อที่ 1 New Developments and Innovations in Academic Libraries วิทยากรนำเสนอนวัตกรรมและการพัฒนาการบริการในห้องสมุดมหาวิทยาลัย ทั้งในงานด้านเทคนิคห้องสมุด (Technical services) และงานด้านบริการผู้ใช้ (User services)

หัวข้อที่ 2 Innovative Practices of Libraries in Southease Asia วิทยากรนำเสนอผลการสำรวจนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในห้องสมุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://library.rsu.ac.th/pdf/hickock_presentation.pdf

View (15)

พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking)
พ.ย. 12th, 2015 by supaporn

จากการเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พลังของการคิดเชิงนวัตกรรม (Power of Innovation Thinking) โดย อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น เป็นการเน้นการฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรมตามแนวของ The Innovator’s DNA : Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators โดย Hal B. Gregersen ซึ่งประกอบด้วย

 • การเชื่อมโยง
 • การตั้งคำถาม
 • การสังเกต
 • การสร้างเครือข่าย
 • การทดลอง

ทักษะในการตั้งคำถามและการสังเกต เพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรม คนที่เป็นนวัตกร จะถามเก่ง ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จะต้องรู้จักการตั้งคำถาม โดยมีเทคนิคในการตั้งคำถาม คือ

 • อะไรจะเกิดขึ้นถ้า …. (What if) ตัวอย่างการตั้งคำถาม เช่น อะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีแว่นตา X-Ray ราคาถูก เป็นต้น
 • มองหาปัญหา Read the rest of this entry »

View (68)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa