SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก
พ.ค. 4th, 2016 by sirinun

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับความสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษยโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตที่ทำให้ความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติ และผลงานของนักวิทยาศาสตร์จาก 99 ท่านไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและเรียนรู้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละบุคคล เพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมวดหมู่ Q141 อ576ก 2558

รายการอ้างอิง

อิศริยา นวลจรรยา. (บรรณาธิการ).  99 ผลงาน จาก 99 สมอง ของนักวิทยาศาสตร์โลก. กรุงเทพฯ : กอแก้ว.

View (40)

50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก
พ.ค. 3rd, 2016 by sirinun

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้สร้างคุณูปการแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้้ทำประโยชน์ได้ให้แก่มวลมนุษย์โลก เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย  หมวดหมู่ Q141 ป494ห 2558

รายการอ้างอิง

ปวิชญ์ อริยศิลป์. (บรรณาธิการ).  (2558).  50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก. กรุงเทพฯ : มายิก.

View (12)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa