SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อ่านสร้างสุข
มี.ค. 30th, 2016 by sirinun

อ่านสร้างสุข

อ่านสร้างสุข

“การอ่านสร้างสุข” เป็นหนังสือที่นำเรื่องราวมหัศจรรย์ของสมองและการอ่าน รวมทั้งการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านด้วยเทคนิควิธีการอ่านง่ายๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการผลิต และเผยแพร่กระจายหนังสือที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาการเด็ก รวมถึงราคาที่เหมาะสม สนับสนุนกิจกรรมการอ่านและวัฒนธรมการอ่านให้เข้าถึงกลุ่มคนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงหนังสือภาพ สื่อสร้างสรรค์พัฒนาสมองของเด็กในสังคมไทย หมวดหมู่  LB1140.5.R4 ห149 2558

รายการอ้างอิง

อ่านสร้างสุข. (2558). สุดใจ พรหมเกิด, บรรณาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน.

View (4)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa