SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์
เม.ย. 19th, 2016 by sirinun

เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์

เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์

หนังสือเส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับเส้นประสาทสมอง และส่วนต่าง ๆ ของก้านสมองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้และนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในการอธิบายความผิดปกติ ทำให้ได้รับความรู้ที่กระชับและตรงประเด็นในระยะเวลาอันสั้น ช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะนักศึกษาทางการแพทย์ ภายในเล่มมีกรณีศึกษาและมีแบบฝึกหัดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความเข้าใจให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปถึงระดับคลินิก หมวดหมู่ WL100 บ675ส 2558

รายการอ้างอิง

บุษบา ปันยารชุน. (2558).  เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (54)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa