SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ก.ค. 14th, 2017 by piyanuch

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ให้ความสำคัญของการเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางการทำงานห้องสมุด เพื่อวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของห้องสมุด

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา รอบที่ 1 ถึง รอบปีที่ 5 ดังนี้

  1. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  4. ห้องสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  5. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  6. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  7. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

MOU1

ข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ด้านประกันคุณภาพการศึกษา Read the rest of this entry »

View (137)

เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ Eco-Library สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย. 4th, 2016 by supaporn

วันที่ 4 เมษายน 2559 บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะทำงานประกันคุณภาพ และ คณะทำงานการประหยัดพลังงาน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และดูงานการบริหารจัดการ Eco-Library เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดสำนักงานสีเขียวต่อไป

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บุตลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

บุตลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

View (13)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa