SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กาลานุกรมดาราศาสตร์
พ.ค. 13th, 2016 by sirinun

กาลานุกรมดาราศาสตร์

กาลานุกรมดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดศาสตร์หนึ่ง มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคแรกของประวัติศาสตร์ในดินแดนอียิปต์ ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึงยุคที่เริ่มมีการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมเป็นลายลักษณ์อักษร เกิดขึ้นไม่พร้อมกันในทุกภูมิภาคของโลก แต่ในทุกที่มีการจดบันทึกดาราศาสตร์จะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกเหล่านั้นเสมอ “กาลานุกรมดาราศาสตร์” หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ โดยลำดับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์โลกในเล่มยังสามารถเป็นแหล่งความรู้อ้างอิงสำหรับผู้อ่านได้ความรู้ดาราศาสตร์มีดัชนีค้นคำภายในเล่ม  หมวดหมู่ QB15 ก534 2558

รายการอ้างอิง

วิษณุ เอื้อชูเกียรติ. (2558). กาลานุกรมดาราศาสตร์.  เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน).

View (10)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa