SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้
มิ.ย. 29th, 2016 by sirinun

วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้

วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้

หนังสือ “วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้” เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน โดยตอนที่ 1 กล่าวถึงความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้าง ประเภทจลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และการเตรียม การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์ ตอนที่ 2 กล่าวถึงการเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในผักกผลไม้โดยเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญคือ เอนไซม์พอลิฟีนลออกซิเดส และตอนที่ 3 กล่าวถึงการเกิดและการควบคุมกลิ่นรสผิดปกติเนื่องจากเอนไซม์ในผักผลไม้ โดยเอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญ คือ เอนไซม์ไลพอกซิจีเนส ผู้เขียนนำความรู้เชิงชีวเคมีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าด้วยกัน  โดยรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย เช่นเอกสารทางวิชาการ และผลงานวิจัยต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลงานวิจัยที่ผู้เขียนได้มีส่วนร่วมมาประกอบในหนังสือเล่มนี้ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านและต่อวงวิชาการ หมวดหมู่ TP248.65.E59 ช813ว 2558

รายการอ้างอิง

โชคชัย ธีรกุลเกียรติ. (2558). วิทยาเอนไซม์ : การเกิดและการควบคุมสีน้ำตาลและกลิ่นรสผิดปกติในผักผลไม้. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

View (46)

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เม.ย. 28th, 2016 by sirinun

พืช...ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาในขั้นสูง และมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม  แต่การดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็คงต้องพึ่งพาธรรมชาติ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ” สมุนไพร”  เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมายมาย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการดำเนินชีิวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักกันดีในการรักษาจากแพทย์ทางเลือก ทั้งวงการแพทย์สมัยใหม่ทั่วโลกก็ยอบรับว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างดีเยี่ยมหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรทางการแพทย์ นอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นทั้งอาหารและยาที่ประโชยน์ต่อสุขภาพ หมวดหมู่ QV766 พ815 2558

รายการอ้างอิง

ภัคจีรา ศุภวิชชา. (บรรณาธิการ). (2558). พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม.

View (36)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa