SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เม.ย. 14th, 2017 by supaporn

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

View (74)

หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ต.ค. 26th, 2016 by supaporn

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2537 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดมหาวิทยาลัยถึง 6 เล่ม ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ประกอบด้วย

1. ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2537
2. Huachiew Chalermprakiet University Commemorative Edition on the occasion of the University’s Inauguration graciously presided over by Their Majesties the King and Queen of Thailand on March 24, 1994
3. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ฉบับภาษาจีน)
4. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันทำพิธีเปิด (มีคำบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาจีน)
5. สูจิบัตรพิธีเฉลิมพระเกียรติและสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
6. พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากหนังสือเหล่านี้ได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ทั้งข้อมูลและภาพพระองค์ท่านที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย

View (26)

ธรรมะจากพระโอษฐ์
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

ธรรมะจากพระโอษฐ์

ธรรมะจากพระโอษฐ์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่ดำเนินไปตามกลไกลทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ทรงสนพระไทยในหลังธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่อง “ธรรม” ซึ่งเป็นทั้งหลักวิชาและหลักปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเอาไว้ด้วยพระองค์เอง น่าที่เราคนไทยจะได้น้อมนำมาปฎิบัติตามเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหมวดหมู่ BQ4570.K5 ณ361ธ 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายการอ้างอิง

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน. (2554). ธรรมะจากพระโอษฐ์. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (28)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาเป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและความปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการตอบคำถามที่ว่า “ไปช่วยทำไมกันชาวเขา” ความมุ่งหมายของโครงการหลวงนี้เพื่อมนุษยธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ และประชาชนมีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขโครงการหลวง ที่ทรงครองราชย์สมบัติมากพรรษาที่สุดในพระราชวงศ์จักรี หมวดหมู่ DS586 ภ584พ 2551

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รายการอ้างอิง

ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Allied Printers.

View (52)

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า "พ่อ"

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”

“ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรู้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัล” ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งกล่าวถึงหลักการครองใจคนและเทคนิคการทำงานให้ได้ผลดี รู้จักที่จะครองตน ครองคน ครองใจ ตามที่พ่อสอน ไม่ว่าจะพบวิกฤตใดๆ ในชีวิต เพียงเรามีแสงสว่างอันอบอุนส่องนำใจ ชีวิตของเราคนไทยทุกคนจะพ้นภัยไปได้และกลับมาพบกับความสำเร็จที่ปรารถนา ตามหลักคำสอนในพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ให้แก่ปวงชนชาวไทย  หมวดหมู่ DS586 ภ493ม 2555

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายการอ้างอิง

ภาสกร นิรันดร์. (2555). มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง.

 

View (15)

อมตะ…แห่งรัก
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

อมตะ...แห้งรัก

อมตะ…แห้งรัก

“ความรัก” คือพลังอันทรงอานุภาพ ที่บันดาลให้ผู้คนทั้งหลายมีความปรารถนาที่ดีต่อกัน และกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้” หนังสือ “อมตะ…แห่งรัก” คือเรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ย้อนรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระคู่ขวัญ” ผู้ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างยิ่งของพสกนิกรปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมอาศัยอยู่ในพื้นแผนดินไทยนี้ อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาณนี้ด้วยความผาสุกตลอดมา หมวดหมู่ DS586 ส247อ 2555

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายการอ้างอิง

สุวิสุทธิ์. (2555). อมตะ…แห่งรัก. กรุงเทพฯ : นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (20)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa