SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การปรับปรุงห้องสมุดกฎหมาย ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิ.ย. 26th, 2019 by piyanuch


ห้องสมุดกฎหมายของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ให้บริการอยู่ชั้น 3 ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ สืบเนื่องจากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง มีการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติออกมามากมาย ทำให้กฎหมาย หรือพระราชบัญญัติที่เคยประกาศใช้ ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงได้อีก

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการช่วยพิจารณาหนังสือกฎหมาย และดึงหนังสือที่มีเนื้อหาเก่าหรือเป็นกฎหมายเก่า ไม่สามารถนำมาใช้ได้แล้ว แยกออกมาจากหนังสือกฎหมายที่ยังใช้ได้อยู่ ด้วยความกรุณาจากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ทำให้หนังสือในห้องสมุดกฎหมายของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็น Collection ทางด้านกฎหมายที่สมบูรณ์มากขึ้น เป็นแหล่งเรียนรู้ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้ามาใช้ในเพื่อการเรียนการสอนทางด้านกฎหมายได้เป็นอย่างดี

เมื่อมีการคัดเลือกหนังสือออกแล้ว ทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้จัดนิทรรศการถาวร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เพื่อเป็นมุมความรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่าน ที่นักศึกษากฎหมายควรที่จะได้เรียนรู้

 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังได้จัดทำเว็บไซต์สารสนเทศทางด้านกฎหมายเพื่อเป็นการเสริมการเรียนรู้สารสนเทศทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมให้อีกด้วย

View (75)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa