SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ธรรมะจากพระโอษฐ์
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

ธรรมะจากพระโอษฐ์

ธรรมะจากพระโอษฐ์

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงศึกษาและปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่ดำเนินไปตามกลไกลทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ทรงสนพระไทยในหลังธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการส่วนพระองค์ หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลพระราชดำรัสว่าด้วยเรื่อง “ธรรม” ซึ่งเป็นทั้งหลักวิชาและหลักปฏิบัติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเอาไว้ด้วยพระองค์เอง น่าที่เราคนไทยจะได้น้อมนำมาปฎิบัติตามเพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตหมวดหมู่ BQ4570.K5 ณ361ธ 2554

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

รายการอ้างอิง

ณัฐวุฒิ แจ๊ดสูงเนิน. (2554). ธรรมะจากพระโอษฐ์. นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (27)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง

“เรื่องที่จะช่วยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น มีประโยชน์โดยตรงกับชาวเขาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้กับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงค์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยธรรม หมายถึงให้ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู้และพยุงตัวมีความเจริญได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องช่วยในทางที่ทุกคนเห็นว่าควรจะช่วย เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติด ถ้าสามารถช่วยชาวเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์บ้าง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝิ่น ทำให้นโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝิ่น และการค้าฝิ่นได้ผลดี อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่ง ผลอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาเป็นผู้ที่ทำการเพาะปลูกโดยวิธีที่จะทำให้บ้านเมืองของเราไปสู่หายนะได้ โดยที่ถางป่าแล้วปลูกโดยวิธีที่ไม่ถูกต้อง พวกเราทุกคนไปช่วยเขา ก็เท่ากับช่วยบ้านเมืองให้มีความดี ความอยู่ดีกินดีและความปลอดภัยได้อีกทั่วประเทศ เพราะถ้าสามารถทำโครงการนี้ได้สำเร็จ ให้ชาวเขาอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง สามารถที่จะอยู่ดีกินดีพอสมควร และสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาป่าไม้ รักษาดินให้เป็นประโยชน์ต่อไป ประโยชน์อันนี้จะยั่งยืนมาก” พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการตอบคำถามที่ว่า “ไปช่วยทำไมกันชาวเขา” ความมุ่งหมายของโครงการหลวงนี้เพื่อมนุษยธรรม รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลิตพืชผลเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ และประชาชนมีรายได้ความเป็นอยู่ดีขึ้น หนังสือเล่มนี้พิมพ์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระประมุขโครงการหลวง ที่ทรงครองราชย์สมบัติมากพรรษาที่สุดในพระราชวงศ์จักรี หมวดหมู่ DS586 ภ584พ 2551

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดช ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

รายการอ้างอิง

ภีศเดช รัชนี, หม่อมเจ้า. (2551). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : Allied Printers.

View (52)

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า "พ่อ"

มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”

“ที่ให้ปิดทองหลังพระก็เพื่อเตือนตัวเองว่า การทำความดีไม่จำเป็นต้องอวดใคร หรือประกาศให้ใครรู้ให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ และถือว่าความสำเร็จในการทำหน้าที่เป็นบำเหน็จรางวัล” ในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งกล่าวถึงหลักการครองใจคนและเทคนิคการทำงานให้ได้ผลดี รู้จักที่จะครองตน ครองคน ครองใจ ตามที่พ่อสอน ไม่ว่าจะพบวิกฤตใดๆ ในชีวิต เพียงเรามีแสงสว่างอันอบอุนส่องนำใจ ชีวิตของเราคนไทยทุกคนจะพ้นภัยไปได้และกลับมาพบกับความสำเร็จที่ปรารถนา ตามหลักคำสอนในพระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัสที่ให้แก่ปวงชนชาวไทย  หมวดหมู่ DS586 ภ493ม 2555

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายการอ้างอิง

ภาสกร นิรันดร์. (2555). มองโลกอย่างผู้ชนะตามรอยเท้า “พ่อ”. กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง.

 

View (15)

อมตะ…แห่งรัก
มิ.ย. 8th, 2016 by sirinun

อมตะ...แห้งรัก

อมตะ…แห้งรัก

“ความรัก” คือพลังอันทรงอานุภาพ ที่บันดาลให้ผู้คนทั้งหลายมีความปรารถนาที่ดีต่อกัน และกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้” หนังสือ “อมตะ…แห่งรัก” คือเรื่องราวที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านได้ย้อนรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระคู่ขวัญ” ผู้ทรงเป็นที่รักเทิดทูนอย่างยิ่งของพสกนิกรปวงชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมอาศัยอยู่ในพื้นแผนดินไทยนี้ อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาณนี้ด้วยความผาสุกตลอดมา หมวดหมู่ DS586 ส247อ 2555

ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

รายการอ้างอิง

สุวิสุทธิ์. (2555). อมตะ…แห่งรัก. กรุงเทพฯ : นนทบุรี : กรีน ปัญญาญาณ.

View (20)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa