SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เม.ย. 28th, 2016 by sirinun

พืช...ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาในขั้นสูง และมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม  แต่การดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็คงต้องพึ่งพาธรรมชาติ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ” สมุนไพร”  เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมายมาย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการดำเนินชีิวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักกันดีในการรักษาจากแพทย์ทางเลือก ทั้งวงการแพทย์สมัยใหม่ทั่วโลกก็ยอบรับว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างดีเยี่ยมหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรทางการแพทย์ นอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นทั้งอาหารและยาที่ประโชยน์ต่อสุขภาพ หมวดหมู่ QV766 พ815 2558

รายการอ้างอิง

ภัคจีรา ศุภวิชชา. (บรรณาธิการ). (2558). พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม.

View (41)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa