SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2

An Analysis of Translating Figurative Language by English Major Students of Huachiew Chalermprakiet University in Principles of Translation I and II Classes

อารัมภ์ เอี่ยมละออ. (2556). การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 8 (16), 97-108.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (22)

การสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.พ. 29th, 2016 by rungtiwa

การสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Creating Pattern Practice for Thai ก Clusters for Huachiew Chalermprakiet University Students

บทคัดย่อ:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพูดเพื่อการสื่อสาร ภาคการศึกษา 1/2547 จำนวน 30 คน ดำเนินการวิจัยโดยให้กลุ่มตัวอย่างเข้าโปรแกรมการอ่านออกเสียงตามแบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำที่สร้างขึ้นจำนวน 25 แบบฝึก โดยทำการฝึกในเวลาเรียน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/สัปดาห์ และฝึกนอกเวลาเรียน 1 ชั่วโมง/คร้้ง/สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา 13 สัปดาห์ แล้วทำการวัดผลด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านออกเสียงควบกล้ำที่ได้ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยและ dependent t-test ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการฝึกการอ่านออกเสียงควบกล้ำมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนการฝึก 72.7 เป็น 95.2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 บ่งชี้ว่าโปรแกรมการฝึกและฝึกการอ่านออกเสียงควบกล้ำนี้มีประสิทธิภาพที่จำนำไปใช้กับนักศึกษาได้ต่อไป

ปราโมทย์ ชูเดช. (2548). การสร้างแบบฝึกอ่านออกเสียงคำควบกล้ำสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ 9 (17), 36-45.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (19)

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6
ก.พ. 17th, 2016 by sirinun

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6

อ่านสนุกปลุกสำนึก เล่ม 6

หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่าน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พิทักษ์ภาษาไทย เนื่องจากสภาวะปัจจุบัน ภาษาไทยได้รับผลกระทบจากสื่อหลากหลายรูปแบบ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาการใช้ภาษาไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไปสู่รุ่นลูก หลาน ของเราต่อไป  หมวดหมู่ PL4163.T5 อ499อ 2558

รายการอ้างอิง

อัจฉรา ชีวพันธ์. (2558). อ่านสนุกปลุกสำนึก. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (28)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa