SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ
เม.ย. 28th, 2016 by sirinun

พืช...ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

ปัจจุบันวิวัฒนาการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนาในขั้นสูง และมีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดสิ้นสุดก็ตาม  แต่การดำเนินชีวิตของคนไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็คงต้องพึ่งพาธรรมชาติ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ” สมุนไพร”  เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมายมาย เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการดำเนินชีิวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคโบราณ จนถึงปัจจุบัน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่รู้จักกันดีในการรักษาจากแพทย์ทางเลือก ทั้งวงการแพทย์สมัยใหม่ทั่วโลกก็ยอบรับว่าสมุนไพรมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้อย่างดีเยี่ยมหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเรื่องการใช้ยาสมุนไพรทางการแพทย์ นอกจากนี้สมุนไพรยังเป็นทั้งอาหารและยาที่ประโชยน์ต่อสุขภาพ หมวดหมู่ QV766 พ815 2558

รายการอ้างอิง

ภัคจีรา ศุภวิชชา. (บรรณาธิการ). (2558). พืช…ผัก สมุนไพรเป็นยา รักษาตามอาการ ปลอดภัยต่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ : ต้นธรรม.

View (41)

หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

คนเราเมื่อไม่สบายก็ต้องคิดถึงหมอเป็นอับดับแรก แต่ปัจจุบันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่ง่ายนักด้วยข้อจำกัดของรูปแบบบริการ ค่าใช้จ่าย ความเร่งรีบในปัจจุบันและสิทธิ์ใน การรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจปัญหาทางด้านสุขภาพต้องการหาความรู้เรื่องโรคและอาการของโรคเพิ่มขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์   หนังสือเล่มนี้ได้สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบในชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุอาการ และการรักษา ให้เข้าใจและดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หมวดหมู่ WB330 ส253ห 2558

รายการอ้างอิง

สมนึก (เฉง)  นิลบุหงา. (2558). หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

View (18)

ดูแลตัวเองให้ดีชีวีปลอดโรค
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

ดูแลตัวเองให้ดีชีวิปลอดโรค

ดูแลตัวเองให้ดีชีวิปลอดโรค

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นเพียงไร โรคภัยไข้เจ็บก็พัฒนามากขึ้นเพียงนั้น จำเป็นที่เราจะต้องรู้เท่าทันโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้น เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะเผชิญกับโรคเหล่านั้น อย่างมีความรู้เท่าทันและก้าวหน้ามากกว่าโดยหนังสือเล่มนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ให้เข้าใจและเฝ้าสังเกตตัวเองในการดูแลสุขภาพเสียก่อนที่จะรอทำการรักษา เหมาะเป็นคู่มือสำหรับคนรักสุขภาพ หมวดหมู่ WB327 พ516ด 2556

รายการอ้างอิง

พัชยะอร. (2556). ดูแลตัวเองให้ดีชีวีปลอดโรค. กรุงเทพฯ : แสงดาว.

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa