SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการบรรณานุกรม Free eBook เข้าระบบ WMS
พ.ค. 14th, 2021 by prapaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (eBook) ที่แจกฟรีเข้าระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) โดยพิจารณาเนื้อหาที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การเสริมทักษะ ความรู้ทั่วไป เพื่อต้องการให้ระบบห้องสมุดของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นแหล่งรวมบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายประเภท และสามารถสืบค้นได้จากที่เดียว จึงได้มีแนวคิดในการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการอ่านฟรี ดาวน์โหลดฟรี เข้าในระบบห้องสมุด และด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ เป็นการผลิตของหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการเผยแพร่ฟรี หรือให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้โดยเสรี  และต้องเคารพในเรื่องลิขสิทธิ์และจำนวนในการเข้าถึง จึงใส่ link เพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้น ๆ

ขั้นตอนการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่แจกฟรี เข้าระบบห้องสมุด WorldShare Management Services หรือ WMS

การลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีวิธีการเดียวกับการลงรายการหนังสือฉบับพิมพ์ อาจจะมีบางเขตข้อมูลหรือรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างไปบ้างตามลักษณะของการเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

Read the rest of this entry »

View (230)

ขั้นตอนการสืบค้นสื่อโสตทัศน์ฯ ที่มาพร้อมกับหนังสือ จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WorldShare Management Services-WMS
ก.พ. 3rd, 2021 by Dr.sanampol

หนังสือต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ  มีการจัดซื้อจัดหาเข้าสู่ห้องสมุดนั้น บางเล่มจะมีแผ่นซีดีรอมที่มาพร้อมกับตัวหนังสือ (CD-Text Book หรือเรียกย่อๆว่า CD-T) ด้วย

วิธีการค้นหาสื่อโสตทัศน์อย่างง่าย ๆ ว่าในแต่ละตัวเล่มของหนังสือเล่มนั้น มีแผ่นซีดี-รอมด้วยหรือเปล่า ? ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ คือ

1.ผู้เข้าใช้บริการคลิ้กเข้ามาที่เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ (www.lib.hcu.ac.th)  หรือมาที่ https://hcu.on.worldcat.org/discovery 

ภาพที่ 1 เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ภาพที่ 2  การสืบค้น WCD https://hcu.on.worldcat.org/discovery

2. ที่ช่อง Seach พิมพ์คำว่า CD-T  ในช่องค้นหาจะปรากฏหน้าจอขึ้นดังนี้

                                                                               ภาพที่ 3 ใส่คำค้นว่า CD-T
Read the rest of this entry »

View (77)

ความในใจในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือชุด “รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”《星云大师全集》
ต.ค. 22nd, 2020 by wanna

ความในใจในการวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการหนังสือชุด รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน《星云大师全集

หนังสือชุด “รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”《星云大师全集》ทั้งชุดมีทั้งหมด 365 เล่ม มีมากกว่า 30,000,000 ตัวอักษร มีสารบัญ 50,000 เรื่อง แบ่งเป็น 12 หมวด ใหญ่ ๆ ได้แก่

 • พระคัมภีร์ (經义) (24 เล่ม)
 • ข้อคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาในโลกมนุษย์ (人间佛教论丛) (17 เล่ม)
 • ตำราเรียน(教科书) (62 เล่ม)
 • รวมคำปาฐกถา (讲演集) (31 เล่ม)
 • รวมวรรณกรรม (文丛) (71 เล่ม)
 • บันทึกชีวประวัติ (传记) (34 เล่ม)
 • จดหมาย(书信) (12 เล่ม)
 • บันทึกประจำวัน(日记) (32 เล่ม)
 • หนังสือชุดฝอกวงซาน (佛光山系列) (13 เล่ม)
 • ภาพบันทึกกิจกรรมของฝอกวงซาน (佛光山行事图影) (10 เล่ม)
 • การประดิษฐ์อักษร (书法) (30 เล่ม)
 • ภาคผนวก (附录) (29 เล่ม 2 เล่มสุดท้าย คือ รวมสารบัญ และ รวมดรรชนี)

Read the rest of this entry »

View (144)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa