SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการนำเงินส่งค่าปรับกับกองคลัง
พ.ย. 15th, 2020 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการเก็บค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการที่ค้างส่งหนังสือเกินกำหนดต่างๆ เพื่อนำส่งกองคลัง และกองคลังได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (ซึ่งเป็นกระบวนการที่กระชับมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บค่าปรับส่งกองคลัง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก ขั้นตอนการเคลียร์รายการค่าปรับและส่งบิลค่าปรับให้สมาชิกผ่านทาง E-mail)
ทำให้กระบวนการส่งค่าปรับถึงกองคลัง เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. พิมพ์รายงานค่าปรับจากระบบห้องสมุดในแต่ละวัน

  รายงานค่าปรับ

  2. เขียนใบเสร็จค่าปรับยอดรวมทั้งหมดของแต่ละวันที่จะส่งค่าปรับ

  ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ ยอดรวม

  3. นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อลงนามอนุมัตินำส่งค่าปรับ

  เสนอค่าปรับเพื่อส่งต่อกองคลัง

  4. นำเงินพร้อมเอกสารที่มีการอนุมัติลงนามพร้อมเงินค่าปรับส่งกองคลัง  กองคลังคืนสำเนาเพื่อเก็บเป็นหลักฐานของการส่งเงินค่าปรับในแต่ละครั้ง

View (136)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa