SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก
มี.ค. 22nd, 2016 by sirinun

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

50 เมนู อาหารลดน้ำหนัก

เรื่องความอ้วนเป็นปัญหาสำหรับหลายคน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ มีความเสี่ยงให้เกิดโรคต่างๆ ได้  “50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก” เป็นความรู้เรื่องโภชนาการกับการลดน้ำหนัก เขียนโดยนักวิชาการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  เชียวชาญความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ร่วมกับโภชนการในการประกอบอาหารให้อร่อย เหมะกับผู้อ่านที่สนใจที่จะลดน้ำหนักโดยเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หมวดหมู่ WB405 ร633ห 2558

รายการอ้างอิง

รุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และ ริญ เจริญศิริ. (2558). 50 เมนูอาหารลดน้ำหนัก. กรุงเทพฯ : สารคดี.

 

View (16)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa