SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ข้อผิดพลาดในการตรวจวัดควันดำจากระบบกระดาษกรอง
ก.พ. 28th, 2016 by rungtiwa

ข้อผิดพลาดในการตรวจวัดควันดำจากระบบกระดาษกรอง

Mistakes in Black Smoke Detection when using Filter Paper System

บทคัดย่อ:

ควันดำที่เกิดจากยานพาหนะเป็นปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับเมืองใหญ่ ยานพาหนะทุกคันที่มีอายุเกิน 7 ปีต้องได้รับการตรวจสภาพและตรวจสอบควันดำจากท่อไอเสีย มาตรฐานการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซลได้ระบุให้ใช้เครื่องมือวัดควันดำไว้สองระบบ คือ ระบบกระดาษกรอง และระบบวัดความทึบแสง ในปัจจุบันพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังใช้เครื่องมือวัดควันดำแบบระบบกระดาษกรอง ซึ่งมักพบข้อผิดพลาดในการตรวจวัดที่ทำให้ผลการวัดค่าควันดำมีค่ามากกว่าปกติ เช่น การจัดสภาพของเครื่องยนต์ที่ยังไม่เหมาะสมในการตรวจวัด การเปิดแอร์ขณะตรวจวัด การไม่ทำความสะอาดเครื่อง ตรวจวัดควันดำหรือไม่ได้ไล่เขม่าจากท่อไอเสีย และข้อผิดพลาดที่ทำให้ผลการตรวจวัดควันดำมีค่าต่ำกว่าปกติ เช่น จังหวะในการเหยียบคันเร่งที่ไม่เหมาะสม เร่งเครื่องด้วยอัตราเร่งต่ำหรือเร่งเครื่องยนต์ไม่สุดคันเร่ง และการใช้กระดาษกรองผิดวิธีการนำกระดาษทึบแสงมารองอ่านค่าแทนกระดาษกรองสะอาด เป็นต้น จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนที่ต้องทราบเพื่อให้สามารถหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่จะปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์หรือซื้ออุปกรณ์ลดควันดำมาติดตั้ง ส่งผลให้ผลการตรวจวัดควันดำถูกต้องเป็นจริงและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนสูงสุด Read the rest of this entry »

View (13)

อุปกรณดักจับฝุนละออง
ก.พ. 28th, 2016 by rungtiwa

อุปกรณดักจับฝุนละออง

Particle Collection Devices

บทคัดย่อ:

การบำบัดฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่อยู่กับที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ทำได้โดยใช้อุปกรณ์ดักจับฝุ่นซึ่งมีทั้งสิ้น 5 ประเภท ได้แก่ ระบบคัดแยกที่อาศัยการตกเนื่องจากน้ำหนักฝุ่น ระบบไซโคลน เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำ ถุงกรอง และเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ โดยถุงกรองจัดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดักจับฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก (น้อยกว่า 0.1 ไมครอน) แต่ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งมาก ในขณะที่ระบบอื่นไม่สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กมากได้ แต่ก็ใช้พื้นที่น้อยกว่า เช่น ระบบไซโคลน บางระบบควบคุมการทำงานได้ง่ายกว่า เช่น เครื่องดักจับด้วยหยดน้ำ นอกจากนี้ การออกแบบระบบที่ต่างกัน เช่น การใช้ระยะมาตรฐานของระบบไซโคลน หรือการใช้ระบบทำความสะอาดถุงกรองในการออกแบบ รวมทั้งลักษณะของอุปกรณ์ ราคา และตัวชี้วัดในการควบคุมการทำงาน ก็เป็นอีกปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์บำบัดฝุ่น Read the rest of this entry »

View (90)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa