SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์
ธ.ค. 24th, 2020 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ในการนำทรัพยากรออกให้บริการ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วัสดุต่างๆ ในการจัดเตรียมการนำทรัพยากรสารสนเทศออกมาให้บริการแก่ผู้ใช้บริการหลาย ๆ อย่าง จึงต้องมีการเบิกวัสดุต่างๆ ซึ่งการเบิกวัสดุนั้น จะแบ่งเป็น วัสดุสำรองคลัง และวัสดุไม่สำรองคลัง

วัสดุสำรองคลัง หมายถึง  รายการวัสดุที่ทางกองพัสดุมีจัดซื้อไว้แล้ว (ซึ่งทางกองพัสดุแจ้งไว้ปัจจุบันมี 39 รายการ)

วัสดุไม่สำรองคลัง หมายถึง รายการวัสดุที่ทางกองพัสดุจะต้อง ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อให้ เมื่อมีการเขียนเบิก

การเบิกจ่ายวัสดุสำรองคลัง

1. ให้แต่ละแผนกเขียนรายการมาในแบบฟอร์มขอเบิก ส่งมายังสำนักงานเลขานุการ

2. ผู้ทำหน้าที่เบิกพัสดุตรวจสอบงบประมาณในปีนั้นๆ (งบประมาณต้องไม่เกินตามที่จัดสรรให้)

3. ส่งใบเบิกเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อลงนามอนุมัติการเบิก

4. ผู้อำนวยการ อนุมัติการเบิกวัสดุแล้ว ทำการสแกนเอกสารและส่งเข้า Mail ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลข เอกสารในระบบ Less paper  เมื่อได้เลขที่ออกแล้วจึงนำเอกสารตัวจริงส่งไปยังผู้อำนวยการกองพัสดุ

5. ส่งใบเบิกวัสดุไปยังกองพัสดุแต่ละเดือนนั้น ต้องไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน

6.ได้รับวัสดุในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนหากการเขียนเบิกวัสดุ เกินวันที่ 1 ของเดือน ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ จะได้รับวัสดุในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

7. การรับวัสดุ จะรับได้ที่ศูนย์หนังสือ มฉก. เมื่อรับวัสดุมาแล้ว จะจ่ายให้กับแผนก และมีผู้ลงนามการเบิกวัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการเบิก ในสมุดเบิกวัสดุ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้

8.เมื่อจ่ายวัสดุไปยังผู้ที่ขอเบิกวัสดุไว้เรียบร้อย ส่งต่อให้ผู้รับผิดขอบตัดงบประมาณให้ตรงกับแต่ละแผนกได้รับการจัดสรร และสรุปผลเป็นรายเดือน และเสนอผู้อำนวยการต่อไป Read the rest of this entry »

View (1497)

คู่มือและขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ก.พ. 21st, 2016 by chanunchida

ขั้นตอนการเบิกจ่าย-วัสดุ

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง


การเบิกจ่ายวัสดุสำรองคลัง

  1. ให้แต่ละแผนกเขียนรายการวัดสุที่จะเบิกลงในแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ส่งมายังสำนักงานเลขานุการ
  2. ตรวจสอบว่าวัสดุที่เบิกอยู่ในงบประมาณของปีนั้น
  3. ส่งใบเบิกเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อลงนามอนุมัติการเบิก
  4. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ อนุมัติการเบิกวัสดุแล้ว ส่งใบเบิกวัสดุไปยังผู้อำนวยการกองพัสดุ
  5. การส่งใบเบิกวัสดุส่งเบิกไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน และรับวัสดุในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
  6. การรับวัสดุ รับวัสดุได้ที่ศูนย์หนังสื มฉก. เมื่อรับวัสดุแล้ว จะจ่ายให้กับแผนก และมีผู้ลงนามการเบิกวัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการเบิก
  7. ตัดงบประมาณวัสดุตามใบเบิกตลอดปีงบประมาณ สรุปผลเสนอ  ผู้อำนวยการ

Read the rest of this entry »

View (334)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa