SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มารียูส (Reuse) กันเถอะ
มิ.ย. 7th, 2018 by namfon

การรียูส (Reuse) คือ การนำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์นำกลับมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุด  เพราะการใช้ครั้งเดียว ทำให้เกิดขยะมากเกินจำเป็นและสูญเสียทรัพยากรในการผลิตวัสดุเหล่านี้ซ้ำ เพื่อเป็นการนำมาใช้เพิ่มเติมอีกครั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดใช้การใช้พลังงาน เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้สิ่งของใหม่ไว้ใช้งานได้อีกด้วย  การใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านกระบวนการทางโรงงาน มี 2 วิธี

1. การนำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีการเดิม เช่นการนำภาชนะใส่อาหาร นำมาใส่อาหารซ้ำอีกครั้ง

2. การนำกลับมาใช้ซ้ำโดยผ่านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ เช่น การประดิษฐ์ยางล้อรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว

มาดูตัวอย่างที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ และขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง ซึ่งพอสรุปกลุ่มสิ่งของที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (3835)

คู่มือและขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ก.พ. 21st, 2016 by chanunchida

ขั้นตอนการเบิกจ่าย-วัสดุ

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง


การเบิกจ่ายวัสดุสำรองคลัง

  1. ให้แต่ละแผนกเขียนรายการวัดสุที่จะเบิกลงในแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ส่งมายังสำนักงานเลขานุการ
  2. ตรวจสอบว่าวัสดุที่เบิกอยู่ในงบประมาณของปีนั้น
  3. ส่งใบเบิกเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อลงนามอนุมัติการเบิก
  4. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ อนุมัติการเบิกวัสดุแล้ว ส่งใบเบิกวัสดุไปยังผู้อำนวยการกองพัสดุ
  5. การส่งใบเบิกวัสดุส่งเบิกไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน และรับวัสดุในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
  6. การรับวัสดุ รับวัสดุได้ที่ศูนย์หนังสื มฉก. เมื่อรับวัสดุแล้ว จะจ่ายให้กับแผนก และมีผู้ลงนามการเบิกวัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการเบิก
  7. ตัดงบประมาณวัสดุตามใบเบิกตลอดปีงบประมาณ สรุปผลเสนอ  ผู้อำนวยการ

Read the rest of this entry »

View (321)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa