SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน
เม.ย. 30th, 2016 by supaporn

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพวารสารสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของการจัดทำคุณภาพวารสารวิชาการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index – TCI) เพื่อจะได้มีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารของไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำวารสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยต่อไป

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index – TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐาน TCI ขึ้น 3 รอบ ในปี พ.ศ. 2555, 2556 และ 2558 ดังนั้น วารสารวิชาการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินของ TCI นั้น ประกอบด้วย Read the rest of this entry »

View (54)

วารสาร มฉก. วิชาการ
ก.พ. 18th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

WARASANMOCHOKOWICHAKARN1997-07-001_00-001

วารสาร มฉก.วิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  มีที่ปรึกษา คือ

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เพียรกิจกรรม

และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล  เป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ในช่วงเวลานั้น

วารสาร มฉก. วิชาการ  จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการทำวิจัยและเขียนตำราของคณาจารย์ที่มีผลงานและผู้ที่ตื่นตัวทางด้านวิชาการ ได้ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อนำมาเผยแพร่ ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมและจูงใจให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (170)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa