SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Bulk renew itemsในระบบ OCLC
ก.ค. 14th, 2020 by kamolchanok

Bulk renew items เป็นฟังก์ชั่นใหม่ที่ทำให้การทำงานของ Admin ที่ดูแลระบบทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น  เพื่อให้สะดวกมากขึ้นในการปรับ วันกำหนดส่ง (Due dates) ในระบบ WMS ให้กับผู้ใช้บริการครั้งละมากๆ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้องขยายการต่ออายุ หรือต่ออายุหนังสือให้กับผู้ที่ยืม โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องการมาคืน หรือกลัวจะถูกปรับ เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่สามารถออกจากบ้านได้ เนื่องจากการเกิดโรคระบาด

ฟังก์ชั่นนี้ต้องจัดทำโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนในการทำดังนี้

1.ดาวน์โหลดโปรแกรม worldshare-circ-bulk-renew-windows.exe Read the rest of this entry »

View (41)

Check in ก่อนเข้าห้องสมุด ยุค New Normal
ก.ค. 14th, 2020 by Natchaya

ตั้งแต่สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เกิดขึ้น ก็ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไป โดยหลัก ๆ จะเป็นการเว้นระยะห่าง ทั้งระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และระยะห่างทางกายภาพ (Pysical Distancing) รวมถึงการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่ในสาธารณะ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ตามมาตรการหลักที่ทาง ศูนย์ข้อมูลมาตรการการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้กำหนดไว้

เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงชื่อเข้าใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จากแต่เดิมจะใช้บัตรนักศึกษา Scan Barcode ผ่านเครื่อง Scan หรือหากนักศึกษาไม่ได้นำบัตรมา ก็ต้องใส่รหัสประจำตัวผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลงในตาราง Excel เพื่อเป็นการเก็บสถิติผู้เข้าใช้ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา ก็ปรับเปลี่ยนเป็นการ Scan QR code ด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลผู้เข้าใช้ใน Google Form แทน ซึ่งวิธีนี้ ลด เลี่ยง การสัมผัสจากสิ่งของสาธารณะได้ 100%   Read the rest of this entry »

View (32)

เรียนรู้ “การสร้าง / เสนอหนังสือส่งออก”
ก.ค. 14th, 2020 by pacharamon

เป็นที่ทราบกันว่า ระบบ LessPaper เป็นระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ที่ทันสมัย ครอบคลุม ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ หลายขั้นตอน ดังนั้น เรามาเรียนรู้ขั้นตอน การสร้าง / และเสนอหนังสือส่งออก ซึ่งเป็นอีก 1 ขั้นตอน ที่น่าสนใจเรียนรู้และศึกษาให้เข้าใจ เพื่อการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

*** เริ่มกันเลยค่ะ ***

  1. Login เข้าระบบ Less paper ที่ URL lesspaper2.affix.co.th/hcu
  2. ใส่ User Name
  3. ใส่ PASSWORD

      ขั้นตอนการเข้า Login

Read the rest of this entry »

View (56)

การสร้าง E-Book แบบ PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat
ก.ค. 13th, 2020 by Latthawat Rimpirangsri

Adobe Acrobat คือ โปรแกรมสำหรับสร้างเอกสารจากไฟล์รูปภาพ เช่น .JPG .PNG .GIF ให้กลายเป็นไฟล์เอกสาร (.PDF) เพื่อใช้ในการนำเสนองานที่มีลักษณะเป็นรูปเล่ม ในที่นี้จะกล่าวถึง การสร้าง e-Book เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat

  1. เตรียมไฟล์รูปภาพที่ต้องการรวมเป็นหนังสือ PDF ให้พร้อม

Read the rest of this entry »

View (10)

การจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาค ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.ค. 13th, 2020 by supachok

เนื่องจากในแต่ละปี ทางแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับหนังสือบริจาคเข้ามาในปริมาณจำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงมีแนวคิดในการบริหารจัดการหนังสือที่ได้รับบริจาคเหล่านั้น ดังนี้

  • พิจารณาคัดเลือกหนังสือที่ไม่ตรงกับการให้บริการ แยกออกเพื่อบริจาคไปยังหน่วยงานที่เหมาะสมต่อไป เช่น ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดเรือนจำ การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และแห่งอื่น ๆ ที่ติดต่อขอรับบริจาคหนังสือ
  • พิจารณาหนังสือเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป อาทิเช่น
    – หนังสือที่ให้บริการชำรุด หรือสูญหาย และไม่มีการจัดพิมพ์อีก ต้องทดแทน
    – หนังสือที่มีอยู่ มีความต้องการใช้มากขึ้น เป็นต้น
    – หนังสือที่มีเนื้อหาที่เป็นความรู้พื้นฐาน และมีความจำเป็นต้องใช้
    – หนังสือหายาก

งานบริจาคหนังสือ ดำเนินการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

  1. ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหนังสือกับระบบห้องสมุด และจำนวนที่มี
  2. กรณีที่มีแล้ว 2 เล่ม จะพิจารณาเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ ถ้ามีเล่มเดียวจะพิจารณาเนื้อหา สถิติการใช้ และส่งมอบให้บรรณารักษ์เพิ่มจำนวนในระบบ
  3. จัดพิมพ์รายชื่อหนังสือที่ต้องการเก็บไว้ในห้องเก็บหนังสือ โดยใช้โปรแกรม Excel  กำหนดข้อมูลต่างๆ เช่น ลำดับของหนังสือ (Running Number) ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ครั้งที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เลข ISBN และเลข Bib Number  (กรณีที่ตรวจสอบว่ามีในระบบห้องสมุดแล้ว เพื่อสะดวกในการสืบค้นในภายหลัง)
  4. มีการนำ Running number   ตามที่บันทึกไว้ในโปรแกรม Excel มาติดไว้ที่ตัวเล่ม และจัดเรียงตามหมายเลข เพื่อให้หาได้ง่าย

ดังนั้น งานบริจาคหนังสือจะมีไฟล์รายชื่อหนังสือที่เก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจะมีการใช้ไฟล์ร่วมกับงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และไม่ต้องเปลืองงบประมาณ

View (8)

ขั้นตอนจัดทำรายงานค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
ก.ค. 13th, 2020 by chanunchida

ตามที่ผู้เขียนได้รับมอบหมาย ให้จัดทำรายงานค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน ของศูนย์บรรณสารสนเทศ นั้น ผู้เขียนได้ลำดับขั้นตอนการทำ ดังรายละเอียด

1.ทำบันทึกถึง กองแผนและพัฒนา (ในภาพเป็นการรายงานผลของเดือนมิถุนายน 2563) เพื่อส่งรายงานค่าถ่ายเอกสาร  เพื่อตัดงบประมาณต่อไป

ภาพที่ 1 บันทึกการรายงานค่าถ่ายเอกสาร

Read the rest of this entry »

View (14)

วิธีตั้งค่า Microsoft Word ให้บันทึกงานอัตโนมัติ ป้องกันงานหายเวลาไฟดับหรือคอมฯ ค้าง
ก.ค. 13th, 2020 by Tossapol Silasart

เวลาทำงานด้วย Microsoft Word อาจจะเคยพบปัญหาที่ว่า งานที่กำลังพิมพ์อยู่นั้น ยังไม่ได้ทันได้ save แต่มีเหตุการณ์เช่น ไฟดับ หรือเกิดความขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ไฟล์งานที่ทำอยู่นั้น หายไปด้วย และต้องเริ่มต้นทำใหม่ หรือเริ่มงานต่อจากที่มีอยู่แล้ว ซึ่งก็อาจจะทำไปได้มากโขอยู่ มีวิธีแนะนำการทำให้ Microsoft Word บันทึกไฟล์งานอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า Microsoft Word Auto Save มาฝากกัน ง่าย ๆ ครับ

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Word บันทึกงานอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word เลือกเมนู File มุมซ้ายบนของโปรแกรม

2. เลือกเมนู Options

3. เลือกเมนู Save ในส่วนการตั้งค่า Auto Save ปกตินั้น Microsoft Word ได้กำหนดค่าเริ่มต้นไว้แล้วว่า จะทำการ Save งานทุกๆ 10 นาที หากต้องการให้โปรแกรมทำการ Auto Save งานบ่อยๆ สามารถปรับเปลี่ยนเวลาเป็น 1 หรือ 2 นาทีก็ได้เลย

หมายเหตุ :  ไม่ได้มีเพียงแต่โปรแกรม Microsoft Word เท่านั้นที่สามารถตั้งค่า Auto Save ได้ โปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถตั้งค่า Auto Save ได้เช่นกัน เช่น โปรแกรม Microsoft Excel  และ โปรแกรม PowerPoint ซึ่งมีวิธีตั้งค่า ที่เหมือนกัน....ลองนำไปปฏิบัติดูน่ะครับ

View (25)

การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย
ก.ค. 4th, 2020 by buaatchara

หนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย คือ หนังสือรวบรวมรายนามผู้ก่อตั้งและสมาชิกของสมาคมจีน   หนังสือที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ รายงานประจำปีของสมาคม หนังสือตระกูลแซ่ชาวจีนโพ้นทะเล ฯลฯ เนื้อหามักประกอบด้วยรายชื่อสมาชิก  ตำแหน่ง  สำนักงาน  สถานที่ติดต่อของสมาชิก บางเล่มมีกล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นและกิจกรรมของสมาคม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย อยู่จำนวนพอสมควร มีการจัดเก็บเพื่อให้บริการค้นคว้า ความเป็นมาของแต่ละสมาคม คณะกรรมการแต่ละชุด และผลงานของสมาคมแต่ละแห่ง การลงรายการทางบรรณานุกรม ของหนังสือประเภทนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้กำหนดแนวทางไว้โดยให้บริการอ่านในห้องสมุดภาษาจีนเท่านั้น มิให้ยืมออก และมีการกำหนดหมวดหมู่ขึ้นใช้เอง ถ้าต้องการใช้สามารถสืบค้นในระบบห้องสมุด หรือมาที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และติดต่อขอยืมอ่านได้

การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีขั้นตอนดังนี้ Read the rest of this entry »

View (24)

หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
มิ.ย. 29th, 2020 by buaatchara

หนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย  เริ่มมีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี   2450 ชื่อหนังสือพิมพ์จีนที่มีปรากฎไว้ในหอสมุดแห่งชาติ คือ華暹新報  ชื่อไทย จีโนสยามวารศัพท์   โดยมีนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรืองเป็นเจ้าของ จากนั้นก็มีการผลิตหนังสือพิมพ์จีนชื่ออื่นๆ ต่อมา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.國民日報星期增刊  ก๊กมิ้นฉบับพิเศษ รายสัปดาห์

2.光華周刊  กงหอจิวคัง รายสัปดาห์

3.光華報  กงหอป่อ รายวัน

4.光華周刊  กงหอป่อฉบับวันอาทิตย์ รายสัปดาห์

5.光明週報  กวงหมิง รายสัปดาห์

6.光華報  กวงฮั้วเป้า รายวัน

7.光華周刊  กวงฮั้วเป้า รายสัปดาห์

8.國民日報  กัวมิน รายวัน

9.商報  ข่าวสินค้าพาณิชย์ รายวัน

10.聲  คิ่วเซ็ง รายวัน

11.聲  เคียวเซ็ง รายวัน

12.中中  จงจงวิทยาสาร

13.華暹新報  จีโนสยามวารศัพท์ รายวัน

14.正氣  จิ้นชี้ รายทศ

15.知行導報  จือสิงเต้าเป้า รายวัน (ฉบับบ่าย) Read the rest of this entry »

View (52)

ปรับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ : ระบบ LessPaper
มิ.ย. 25th, 2020 by pacharamon

ทั่วโลกต่างก็ประสบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  (COVID -19) ซึ่งส่งผลให้หลายๆ องค์กร ต้องหยุดทำงาน  “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องปิดทำการชั่วคราว แต่ในขณะเดียวกันการทำงานก็ต้องเดินหน้า  ไม่หยุดชะงัก  จึงเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเอกสารต่อผู้บังคับบัญชา ในขณะที่ไม่สามารถเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้งานเดินสะดวก รวดเร็ว ไม่สะดุด และก็ไม่ต้องออกมาเผชิญกับโรคระบาด  มหาวิทยาลัยฯ  จึงพิจารณานำ LessPaper ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เข้ามาใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารโดยตรง ได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส  เรียนรู้ระบบวิธีการลงทะเบียนรับหนังสือ การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาลงนาม การดำเนินการการส่งหนังสือออกภายใน –  ภายนอก การแจ้งเวียนเพื่อทราบ ฯลฯ แบบใหม่ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ อีกมากมายในการเข้าทำงานด้วย LessPaper  Read the rest of this entry »

View (17)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa