SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 3 สาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ
ม.ค. 26th, 2016 by supaporn

วันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา 3 สาขาวิชา ของคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ สาขาโลจิติกส์ สาขาการจัดการ และธุรกิจระหว่างประเทศ โดยแนะนำฐานข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียน การสอน การค้นคว้า การทำสหกิจศึกษา การให้บริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ รวมทั้งการแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีการบอกรับจากต่างประเทศ เช่น ScienceDirect และการติดตั้ง VPN เพื่อการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เมื่ออยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย การแนะนำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิชาการ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย จากหลายๆ แหล่ง โดยใช้คำค้นที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาเป็นคำค้น กลวิธีต่างๆ ในการสืบค้น ทั้งในการสืบค้นแบบพื้นฐาน และการสืบค้นแบบขั้นสูง

ระหว่างการบรรยาย

ระหว่างการบรรยาย

สภาพบรรยากาศของนักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนรู้

สภาพบรรยากาศของนักศึกษาให้ความสนใจในการเรียนรู้

นอกจากนี้ ได้เน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการคัดลอกผลงานของคนอื่น การอ้างอิงอย่างถูกต้อง ในลักษณะการเขียนรายการอ้างอิงด้วยตนเอง ตามรูปแบบต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชา หรือการใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นตัวช่วย การใช้ฟังก์ชั่นของฐานข้อมูลที่มีให้บริการในการดึงข้อมูลรายการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้แหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ การสืบค้นได้อย่างถูกวิธี การนำไปใช้อย่างมีจริยธรรม

View (55)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ม.ค. 20th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 จำนวน จำนวน 38 คนวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 13.30 -15.30 น.  ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร

ทีมวิทยากรจากศูนย์บรรณสารฯ ได้แนะนำเว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศต่างๆ ที่จัดหาไว้ให้ เช่น การสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  แหล่งสารสนเทศแบบเปิด ฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่น วิทยานิพนธ์ ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลในประเทศไทย และต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับเป็นสมาชิก รวมทั้งการติดตั้ง VPN เพื่อให้สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลที่บอกรับได้จากทางบ้าน

นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอการทำ Pathfinder เพื่อให้นักศึกษาทราบวิธีการสืบค้นสารสนเทศในหลายๆ ประเภท เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการหาสารสนเทศต่อไป และนำไปสู่สารสนเทศ นักศึกษาได้นำสารสนเทศเหล่านี้มาอ่าน และศึกษาจนเกิดการตกผลึก และสามารถเรียบเรียงเป็นสำนวนการเขียนของตนเอง และสามารถเขียนการอ้างอิงสารสนเทศต่างๆ ที่นำมาใช้ประกอบการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งได้แนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลที่มีเครื่องมือในการดึงรายการอ้างอิง และคู่มือการเขียนรายการอ้างอิงในรูปแบบต่างๆ  และได้มีการสร้างความตระหนักในเรื่องของการลักลอกผลงานทางวิชาการให้แก่นักศึกษาอีกด้วย ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมการอบรมให้ความสนใจหัวข้อต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ชั้นปีที่ 3 สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์

บรรยากาศระหว่างการอบรม

บรรยากาศระหว่างการอบรม

View (45)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษา คณะการแพทย์แผนจีน และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ม.ค. 19th, 2016 by supaporn

วันที่ 19 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ใน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 9.30-11.30 น. แก่นักศึกษาคณะการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 111 คน และ เวลา 13.30-15.30 น. แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 19 คน ในการนี้ทีมวิทยากรได้จัดการอบรมตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการให้เน้นในด้านใดบ้าง เช่น เน้นการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน และเน้นการให้บริการในห้องสมุด เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการซักถามการให้บริการของศูนย์บรรณสารฯ ในหลายๆ ประเด็น และน้องๆ นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด การรู้จักแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ การใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ การรู้จักการอ้างอิง ซึ่งศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดหาแหล่งสารสนเทศต่างๆ เหล่านี้ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารฯ ซึ่งเข้าได้ที่ http://www.lib.hcu.ac.th เพื่อประกอบการทำรายงาน พร้อมกับมีกิจกรรมสนุกๆ ระหว่างทีมวิทยากรและน้องๆ ศึกษาอีกด้วย

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คณะการแพทย์แผนจีน

กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ คณะการแพทย์แผนจีน

View (14)

การแนะนำฐานข้อมูล ScienceDirect
ม.ค. 18th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน ในวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา10.30 – 12.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา 14.00-16.00น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ LAB C ชั้น 1 อาคารบรรณสาร โดยวิทยากร คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier

ในการอบรมดังกล่าว วิทยากรได้แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect ทั้งแบบสืบค้นแบบง่าย และแบบขั้นสูง การจำกัดการสืบค้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด อธิบายรูปแบบของบทความที่สืบค้นในแต่ละส่วนหมายถึงอะไร เช่น ตั้งแต่ส่วนต้น ได้แก่ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ปีที่ ฉบับที่ของวารสารที่บทความนั้นปรากฏ ส่วนที่เป็น Hilight ซึ่งเสมือนเป็นการสรุปประโยคที่เป็นเนื้อหาหลักของบทความ สาระสังเขป เนื้อหาของบทความ การอ้างอิบทความที่สามารถดูแบบฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML หรือบทความที่เป็น Open Access Read the rest of this entry »

View (79)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
ม.ค. 18th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษา มฉก. โดยในวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร เป็นนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 25 คน พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าของวิชา  โดยทีมวิทยากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกบริการ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรเรียนรู้ Read the rest of this entry »

View (35)

กิจกรรมของศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ประจำเดือน มกราคม 59
ม.ค. 13th, 2016 by supaporn

เปิดเทอมใหม่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. คึกคักด้วยกิจกรรม Fortune Candy ซึ่งล้อมาจาก Fortune cookie ที่ร้านอาหารจีนในสหรัฐอเมริกา ชอบแจกให้กับลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารในร้าน จะมีลักษณะกรอบ ทำจากแป้ง น้ำตาล วานิลลา และมีกระดาษที่มีข้อความ ที่อาจจะมีลักษณะทำนาย การให้กำลังใจ เป็นต้น (อ่านประวัติความเป็นมาของ Fortune cookie ได้ที่ https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_cookie

Fortune Cookie

Fortune Cookie  (ภาพจาก wikipedia)

แต่ศูนย์บรรณสารฯ ขอประยุกต์เอาลูกอม ลูกกวาด หลากรส มาใช้แทน Cookie นะคะ เพราะสะดวกมากกว่า พิมพ์ข้อความเหมือนกัน แต่ติด QR code ของ Fan Page ของ ศูนย์บรรณสารฯ ไว้ด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ค่ะ และให้เข้ามา Post ข้อความที่ได้รับ

Fortune Candy

Fortune Candy

อีกกิจกรรมหนึ่ง เป็นกิจกรรมทางวิชาการ คือ หลักสูตร Research Development with Elsevier Research Platforms โดยมีเนื้อหาในการอบรม  ประกอบด้วย
– Application for using as reference manager [Full – text reading, annotate, citations & bibliography] (การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลเพื่อจัดการบทความฉบับเต็ม การอ้างอิง และ บรรณานุกรม)
– Brief introduction in how to write a good research paper and get published
(การแนะนำเบื้องต้น การเขียนงานวิจัยที่ดี เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ) กิจกรรมดังกล่าว จะมีขี้นในวันที่ 18 มกราคม 2559 โดยวิทยากรจาก ScienceDirect

และการแนะนำวิธีการใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect เบื้องต้น ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

กิจกรรมที่จะเกิดใกล้ๆ กัน ก็คือ การส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้กับ อาจารย์ นักศึกษา เพื่อให้รู้จักศูนย์บรรณสารฯ มฉก. ที่เป็นแหล่งสารสนเทศมากขึ้น และเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนในการเรียน การสอน การค้นคว้า วิจัย ระหว่างวันที่ 18-20, 25-27 มกราคม 2559 ค่ะ ซึ่งตอนนี้ได้ทำจดหมายประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละคณะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้ว หรือติดต่อ libraryhcu@gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 1417 และ 1472

นอกจากนี้  ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. – 21 ม.ค. 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร มีกิจกรรมออกร้านหนังสือจาก จาก ร้าน พี.บี. ฟอร์บุ๊คส์ ศูนย์รวมตำราวิชาการแพทย์และวิชาการต่างประเทศ ในงานนี้ขอเชิญอาจารย์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อประกอบการเรียนการสอน

View (184)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการหาหนังสือไม่พบจากการสำรวจหนังสือ
ม.ค. 7th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการสำรวจหนังสือประจำปี และพบว่า มีหนังสือจำนวนหนึ่งที่หาไม่พบ จึงได้ประชุมเพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันหนังสือหาไม่พบ โดยนำเป็นประเด็นความรู้/ปัญหา ในคณะกรรมการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ

จากการประชุมหัวหน้าแผนกทุกแผนก เพื่อระดมสมองหาสาเหตุถึงการหาหนังสือไม่พบ สามารถสรุปข้อสังเกต ได้ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (91)

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
ธ.ค. 17th, 2015 by supaporn

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีความร่วมมือกับหอสมุดแห่งชาติ ในการทำสำเนาหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551 ในการนำหนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าทุกฉบับที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งรายวัน รายสองวัน และรายสัปดาห์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นเอกสารอันมีคุณค่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสงวนรักษาหนังสือพิมพ์จีน และเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยศูนย์บรรณสารฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

泰国的复印中文报纸

当二〇〇八年九月二十九日华侨崇圣大学图书馆资讯中心跟国立图书馆合作泰国的复件中文报纸。从一九一七年以上,我们把每一份在泰国印刷的旧中文报纸包括中文日报、每周日报,都是有很大的价值文件,为了保存中文报纸,还为了研究方面,图书馆资讯中心就发达资料系统Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN),也算是对泰国人和外国人研究者的数据库很感兴趣。

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน

ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน

ท่านที่สนใจใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

View (64)

ห้องสมุดภาษาจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธ.ค. 11th, 2015 by supaporn

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่มีเอกลักษณ์ด้านจีนแห่งนี้ ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำด้านภาษาจีน ธุรกิจจีน การแพทย์แผนจีน ตลอดจนเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านจีนศึกษาทุกมิติ Read the rest of this entry »

View (56)

泰国通史 (The History of Thailand)
ธ.ค. 5th, 2015 by supaporn

泰国通史 (The History of Thailand)

泰国通史 (The History of Thailand)

ศูนย์บรรณสารสนเทศฯ ขอแนะนำหนังสือจีน เรื่อง 泰国通史  โดย 段立生 หรือมีชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษว่า The History of Thailand เป็นหนังสือในชุด World History and Culture series กล่าวถึงอาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทย ก่อนที่จะมีการตั้งอาณาจักรไทย คือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา กรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์  ติดต่อหาอ่านได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีนค่ะ เลขหมู่ DS571 D667T 2014

View (22)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa