SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการนำเงินส่งค่าปรับกับกองคลัง
พ.ย. 15th, 2020 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีการเก็บค่าปรับแก่ผู้ใช้บริการที่ค้างส่งหนังสือเกินกำหนดต่างๆ เพื่อนำส่งกองคลัง และกองคลังได้จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป

ทางศูนย์บรรณสารสนเทศ มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ (ซึ่งเป็นกระบวนการที่กระชับมากขึ้น เนื่องจากมีการปรับวิธีการเก็บค่าปรับส่งกองคลัง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้จาก ขั้นตอนการเคลียร์รายการค่าปรับและส่งบิลค่าปรับให้สมาชิกผ่านทาง E-mail)
ทำให้กระบวนการส่งค่าปรับถึงกองคลัง เหลือเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. พิมพ์รายงานค่าปรับจากระบบห้องสมุดในแต่ละวัน

  รายงานค่าปรับ

  2. เขียนใบเสร็จค่าปรับยอดรวมทั้งหมดของแต่ละวันที่จะส่งค่าปรับ

  ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ ยอดรวม

  3. นำเสนอผู้อำนวยการเพื่อลงนามอนุมัตินำส่งค่าปรับ

  เสนอค่าปรับเพื่อส่งต่อกองคลัง

  4. นำเงินพร้อมเอกสารที่มีการอนุมัติลงนามพร้อมเงินค่าปรับส่งกองคลัง  กองคลังคืนสำเนาเพื่อเก็บเป็นหลักฐานของการส่งเงินค่าปรับในแต่ละครั้ง

View (136)

Love to Read สุดยอดนักอ่าน
พ.ย. 8th, 2020 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสายสนับสนุนการเรียนการสอน ได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาให้บริการ  และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อเข้ามาอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ทางศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดกิจกรรมเชิงรุก Love to Read สุดยอดนักอ่าน ขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดการใช้ทรัพยากรฯ ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกติกาง่าย ๆ ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (80)

เติมเต็มหัวใจ
มิ.ย. 16th, 2019 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสถานที่ให้นักศึกษา อาจารย์ ใช้เป็นสถานที่เพื่อระดมสมองในการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การทำวิจัย หรือปรึกษาหารือ มีห้องสัมมนากลุ่ม โต๊ะวิจัยเดี่ยว ห้องสัมมนาเดี่ยวที่ผู้ใช้บริการสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่การให้บริการ  ได้จัดทำ Learning Space (ซึ่งปรับปรุงจากห้อง Lab C)  ผู้ใช้บริการสามารถนำอาหาร น้ำ ขนม เข้ามารับประทานในห้องได้แต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด โดยเก็บขยะออกไปทิ้งตามจุดที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดเตรียมไว้ให้

ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ Learning Space ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการชื่นชอบ สนใจเข้าใช้จำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงจัดกิจกรรมเติมเต็มหัวใจขึ้น  (ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน) โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ  เขียนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ลงในกระดาษ post it บอกถึงความต้องการที่ให้ทางศูนย์บรรณสารฯ จัดเพิ่มเติม แล้วนำมาติดที่กระจกหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยตั้งชื่อมุมจัดแสดงความคิดเห็นว่า  “คุณอยากบอก เราอยากรู้” ตกแต่ง Post it เป็นรูปหัวใจ เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกัน ทุกข้อที่เสนอแนะ ทางศูนย์บรรณสารฯ จะนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้ดีขึ้น นักศึกษายินดีร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกิจกรรมดังภาพ

ดีใจที่ได้เขียน post it

Read the rest of this entry »

View (49)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa