SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)
ก.พ. 2nd, 2016 by supaporn

เป็นสถานีวิทยุของรัฐบาลจีน เพื่อแนะนำจีนกับประชาชนโลก เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจและกระชับมิตรภาพระหว่างประชาชนจีนกับประชาชนโลก ปัจจุบัน สถานีวิทยุซีอาร์ไอออกอากาศและเผยแพร่ด้วย 59 ภาษาสู่ทั่วโลก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น มองโกล เกาหลี ฮินดี เนปาล อูรดู ทมิฬ สิงหล บังคลาเทศ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย ไทย ตุรกี พาซโต อาหรับ เปอร์เซีย เฮาซา สวาฮีลี รัสเซีย เช็ก เซอร์เบีย โรมาเนีย แอลเบเนีย บัลแกเรีย ฮังการี โปแลนด์ ยูเครน โครเอเทียเยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส เอสเปรันโต อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก ไบโลรัสเซีย กรีซ ฮีบรู เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ภาษาจีนกลาง และภาษาจีนท้องถิ่น 4 ภาษา ได้แก่ ภาษากวางตุ้ิง แคะ ฮกเกี้ยน และภาษาแต้จิ๋ว ตลอดจนภาษาชนกลุ่มน้อยของจีนอีกหลายภาษา เช่น ภาษาชนชาติอุยกูร์ คาซัก คีร์กิซ และภาษาทิเบต เป็นต้น นับว่าเป็นเว็บไซต์ที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเรียนภาษาจีน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม รวมทั้ง กีฬา  บันเทิง และดนตรี เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://thai.cri.cn/index.htm

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)

สถานีวิทยุซีอาร์ไอ (China Radio International)

View (30)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa