SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน
มี.ค. 25th, 2016 by sirinun

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

หมอในบ้าน รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน

คนเราเมื่อไม่สบายก็ต้องคิดถึงหมอเป็นอับดับแรก แต่ปัจจุบันการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่ง่ายนักด้วยข้อจำกัดของรูปแบบบริการ ค่าใช้จ่าย ความเร่งรีบในปัจจุบันและสิทธิ์ใน การรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่มีความสงสัยหรือไม่เข้าใจปัญหาทางด้านสุขภาพต้องการหาความรู้เรื่องโรคและอาการของโรคเพิ่มขึ้นจากการตรวจวินิจฉัยของแพทย์   หนังสือเล่มนี้ได้สรุปประเด็นปัญหาสุขภาพที่พบในชีวิตประจำวัน อธิบายถึงสาเหตุอาการ และการรักษา ให้เข้าใจและดูแลปัญหาสุขภาพเบื้องต้นอย่างถูกวิธี หมวดหมู่ WB330 ส253ห 2558

รายการอ้างอิง

สมนึก (เฉง)  นิลบุหงา. (2558). หมอในบ้าน : รู้จักโรค รู้จักยา รู้จักป้องกัน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

View (14)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa