SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน
มิ.ย. 15th, 2016 by sirinun

ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน

ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน

“ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน” ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประสาทสรีรวิทยา เช่น กระแสประสาท การส่งสัญญาณผ่านไซแนปส์และสารสื่อประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบประสาททางกาย higher nervous function (คลื่นไฟฟ้าสมอง การหลับ การเรียนรู้และความจำ สมองและพฤติกรรม รวมทั้งภาษาและการพูด)  และระบบประสาทรับความรู้สึก หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้และอธิบายภาวะผิดปกติของโรคทางระบบประสาท นอกจากนี้ได้มีคำถามท้ายบทเพื่อช่วยให้ผู้ที่สนใจและนักศึกษาได้ประเมินความรู้ที่ได้จากการอ่านและนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในชั้นคลินิก หมวดหมู่ WL102 ส275ป 2558

รายการอ้างอิง

สมฤดี สายหยุดทอง. (2558). ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (68)

เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์
เม.ย. 19th, 2016 by sirinun

เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์

เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์

หนังสือเส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญเกี่ยวกับเส้นประสาทสมอง และส่วนต่าง ๆ ของก้านสมองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้และนำไปสู่การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงในการอธิบายความผิดปกติ ทำให้ได้รับความรู้ที่กระชับและตรงประเด็นในระยะเวลาอันสั้น ช่วยประหยัดเวลาในการอ่าน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะนักศึกษาทางการแพทย์ ภายในเล่มมีกรณีศึกษาและมีแบบฝึกหัดซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความเข้าใจให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปถึงระดับคลินิก หมวดหมู่ WL100 บ675ส 2558

รายการอ้างอิง

บุษบา ปันยารชุน. (2558).  เส้นประสาทสมองและก้านสมองเชิงประยุกต์.  กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (54)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa