SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?
มี.ค. 10th, 2016 by supaporn

ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วิเคราะห์ไว้ว่า สำหรับประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในลำดับที่ 44 ของโลก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่ 53 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในลำดับที่ 99 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 143 การที่มหาวิทยาลัยของไทยไม่อยู่ในอันดับที่ 1-40 ถ้ามหาวิทยาลัย คือ หัวสมองของประเทศ จะมีปัจจัยใดที่ก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำได้ มีนักการศึกษาที่เคยวิเคราะห์ไว้ ว่ามี 3 ปัจจัย คือ

  1. การที่มีเงินหนา ได้เงินอุดหนุนจากรัฐ รายได้จากทุนตั้งต้น ค่าเทอม เงินวิจัยที่ได้รับ
  2. คนเก่ง เป็นที่รวมของคนเก่ง ทั้ง อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย คัดเลือกจากนานาชาติ
  3. บริหารดี มีอิสระทางบริหาร วิชาการ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมเน้นความเป็นเลิศ

ติดตามชมการวิเคราะห์ได้ที่ http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

รายการอ้างอิง

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์.  (2559). คิดยกกำลังสอง: มหาวิทยาลัยไทย อยู่ที่ไหนในเวทีโลก?.  สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 จาก http://tdri.or.th/multimedia/thinkx2-138/

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa