SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เคมีอาหาร (Food Chemistry)
พ.ค. 19th, 2016 by sirinun

เคมีอาหาร (Food Chemisty)

เคมีอาหาร (Food Chemisty)

เคมีอาหารเป็นหนังสือที่เน้นในเรื่องสารประกอบทางเคมีที่เป็นส่วนประกอบหลักในอาหาร ได้แก่ น้ำ กรด ด่าง และเกลือ สารละลาย ระบบคอลลอยด์ในอาหาร ลิพิด โปรตีน แร่ธาติและวิตามิน เป็นต้น ซึ่งสารอาหารทางเคมีเหล่านี้จัดเป็นสารที่ร่างกายจำเป็นต้องได้รับจาการบริโภคอาหาร โดยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างทางเคมีสมบัติทางกายภาพและทางเคมี การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมีที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนย้าย การเก็บรักษา และในกระบวนการแปรรูปอาหาร จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาและผู้อ่าน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจะได้รับประโยชน์จากการอ่าน เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองต่อไป หมวดหมู่ TX545 น614ค 2557

รายการอ้างอิง

นิธิยา รัตนาปนนท์. (2558). เคมีอาหาร (Food Chemistry). พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

View (221)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa