SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Thailand 4.0
ก.ย. 10th, 2016 by supaporn

ระยะนี้ได้ยินคำว่า Thailand 4.0 กันหนาหู หลายคนอาจจะสงสัยว่า คืออะไร แล้ว 1-3 คืออะไรบ้าง เรามีภาพอธิบายง่ายๆ มาให้ค่ะ

Thailand 4.0

Thailand 4.0

รายการอ้างอิง

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559).  EGA พร้อมก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 Thailand Economic MODEL. กรุงเทพฯ : สำนักงาน. สืบค้นจาก https://www.ega.or.th/th/content/920/11549/

View (97)

หน่วยงานภาครัฐ พร้อมแค่ไหนกับรัฐบาลดิจิทัลภายใต้นโยบาย Digital Economy
ก.ย. 10th, 2016 by supaporn

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ได้สำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายให้บริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำการสำรวจ ซึ่งจะดำเนินการสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  อ่านรายละเอียดผลสำรวจได้ที่ https://www.ega.or.th/th/profile/1997/ หรือบทสรุป (สไลด์) ได้ที่ https://www.ega.or.th//upload/download/file_11e52b5903303d3f9cf4756e89332d2e.pdf

รายการอ้างอิง
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). (2559). การสำรวจความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 (Thailand Digital Government Readiness Survey for Central Government Agencies). กรุงเทพฯ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน). สืบค้นจาก https://www.ega.or.th/th/profile/1997/

View (11)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa